สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อธิการบดี
Fjords
ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง
รักษาราชการแทนอธิการบดี
รองอธิการบดี
Fjords
รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด
รองอธิการบดี
Fjords
อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร
รองอธิการบดี
Fjords
อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์
รองอธิการบดี
Fjords
ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์
รองอธิการบดี
Fjords
อาจารย์สาโรจน์ นราศรี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
Fjords
ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดี
Fjords
อาจารย์ธนารัตน์ อนุวัฒนืปรีชา
ผู้ช่วยอธิการบดี
Fjords
ดร.กริช ภัทรภาคิน
ผู้ช่วยอธิการบดี
Fjords
อาจารย์วสุธิดา นักเกษม
ผู้ช่วยอธิการบดี
Fjords
อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี/ผู้อำนวยการ
Fjords
ผศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
คณบดีคณะครุศาสตร์
Fjords
ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Fjords
ผศ.ธัชกร วงศ์คำชัย
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
Fjords
ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Fjords
ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Fjords
ดร.ณัฏฐกรณ์ เสารยะวิเศษ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Fjords
ดร.พรศิริ กองนวล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Fjords
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Fjords
อาจารย์วิชัย สีแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประธานสภาคณาจารย์
Fjords
ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ