สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กองกลาง
งานบริหารทั่วไป
งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ
  สถานที่
:
อาคาร 3 ชั้น 1
  โทรศัพท์
:
3014 3015
  โทรสาร
:
0-2890-2290
  สถานที่
:
อาคาร 3 ชั้น 1
  โทรศัพท์
:
3016 3017
  โทรสาร
:
0-2890-2290
งานสวัสดิการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถานที่
:
อาคาร 3 ชั้น 1
  โทรศัพท์
:
3014 3015
  โทรสาร
:
0-2890-2290
  สถานที่
:
อาคาร 4 ชั้น 4
  โทรศัพท์
:
4040
  โทรสาร
:
-
งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งานยานพาหนะ
  สถานที่
:
อาคาร 2 ชั้น 5
  โทรศัพท์
:
2052
  โทรสาร
:
-
  สถานที่
:
อาคาร 2 ชั้น 5
  โทรศัพท์
:
2053
  โทรสาร
:
-
งานประชาสัมพันธ์
  สถานที่
:
อาคาร 5 ชั้น 1
  โทรศัพท์
:
5010 5011
  โทรสาร
:
-
กองนโยบายและแผน
  สถานที่
:
อาคาร 2 ชั้น 7
  โทรศัพท์
:
2071 2072
  โทรสาร
:
-
กองพัฒนานักศึกษา
  สถานที่
:
อาคาร 1 ชั้น 2
  โทรศัพท์
:
1021 1022
  โทรสาร
:
-
กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ
งานการเงิน
งานพัสดุ
  สถานที่
:
อาคาร 5 ชั้น 2
  โทรศัพท์
:
5025 5026 5027 5028
  โทรสาร
:
-
  สถานที่
:
อาคาร 5 ชั้น 2
  โทรศัพท์
:
5022 5023 5024
  โทรสาร
:
-
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  สถานที่
:
อาคาร 4 ชั้น 2
  โทรศัพท์
:
4020 4021
  โทรสาร
:
-
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
  สถานที่
:
อาคาร 4 ชั้น 2
  โทรศัพท์
:
4022
  โทรสาร
:
-