สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี
นางจิราภรณ์ สุขจำเริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นายพรชัย ตัณฑโอภาส
ผู้อำนวยการกองกลาง
นายจิรายุ พลับสวาท
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
อาจารย์นิชาภา พิมพสุต
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
นางสาวพรพรรณ ภมรจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ
นางพรทิพย์ พลอยวิลัย
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายสุพัฒน์ ศรีโกศล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัยและนิติการ