การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
หนังสือภายนอก   [ตัวอย่าง]
ดาวน์โหลด ต้นแบบหนังสือภายนอก   [template สำหรับ MS Word]
ดาวน์โหลด ต้นแบบหนังสือภายนอก   [template สำหรับ Open Office Writer]
หนังสือภายใน   [ตัวอย่าง]
ดาวน์โหลด ต้นแบบหนังสือภายใน   [template สำหรับ MS Word]
ดาวน์โหลด ต้นแบบหนังสือภายใน   [template สำหรับ Open Office Writer]
หนังสือประทับตรา   [ตัวอย่าง]
ดาวน์โหลด ต้นแบบหนังสือประทับตรา   [template สำหรับ MS Word]
ดาวน์โหลด ต้นแบบหนังสือประทับตรา   [template สำหรับ Open Office Writer]
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word
ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จากเว็บไซต์ www.sipa.or.th
 
 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 172 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2890-1801  ต่อ 3014,3015,3017  เบอร์แฟกส์ : 0-2890-2290
 
2011 MIS-DRU