งานตรวจค่าตอบแทนและค่าใช้สอย (นอกเหนือจากการจัดซื้อจัดจ้าง)
วงจรการปฏิบัติงาน
 
วงจรการปฏิบัติงานตรวจค่าตอบแทนและค่าใช้สอย (นอกเหนือจากการจัดซื้อ / จัดจ้าง)
กฏหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
 
 
 
 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 
 
 
 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล