สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
หน้าหลักกองกลาง โครงสร้างการแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ สรุปอัตรากำลัง องค์ประกอบที่8 แผนผังสถานที่ตั้ง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อหน่วยงาน
:
กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สถานที่ตั้ง
:
อาคาร 5 ชั้น 2 เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10600
โทรศัพท์
:
0-2890-1801 ต่อ 5025, 5026, 5027
โทรสาร
:
0-2890-2290
ปรัชญา
:
เพิ่มความพอใจในบริการ ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
:
มุ่งพัฒนาสำนักงานอธิการบดีสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
:
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาคุณภาพการบริการ โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เอื้ออำนวยให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์
การแบ่งงานของกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ
งานบริหารทั่วไป
งานรับ-จ่ายเงิน
งานงบประมาณ
งานตรวจอนุมัติ
งานบัญชี
ดูรายงานงบทดลอง
นายจิรายุ พลับสวาท
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
 2014 by MIS-DRU