กลุ่มงานวินัยและนิติการ
 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
 
 
 
ปรัชญา
บริการมีมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล ผลสัมฤทธิ์งานมีคุณภาพ
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาสำนักงานอธิการบดี สู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพการบริการ ร่วมประสานประโยชน์ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติภารกิจได้อย่างบูรณาการ
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เอกลักษณ์ของสำนักงานอธิการบดี
การน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน
 
 
 
นายสุพัฒน์ ศรีโกศล
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
  กองกลาง
  กองนโยบานและแผน
  กองพัฒนานักศึกษา
  กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  กลุ่มงานวินัยและนิติการ
 
คณะหรือเทียบเท่า
  คณะครุศาสตร์
  คณะมมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาการจัดการ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการบัณฑิตศึกษา
  โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
 
หน่วยงานหลัก
  มหาวิทยาราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ
  สำนักงานอธิการบดี
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักศิลปะวัฒนธรรม
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
by MIS-DRU