พระราชบัญญัติ กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พระราชบัญญัติ กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โดย กลุ่มงานวินัยและนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
รายงานตัวชี้วัดที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
ประจำปีพุทธศักราช ๒๒๕๖
ประจำปีพุทธศักราช ๒๒๕๕
ประจำปีพุทธศักราช ๒๒๕๔
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๙
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติ กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พระราชบัญญัติ ประกาศ กฏกระทรวง
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติ กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พัฒนาโดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ 4040 โทรสาร 0-2890-2290 e-mail : misdru@dru.mail.go.th