พระราชบัญญัติ กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พระราชบัญญัติ กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โดย กลุ่มงานวินัยและนิติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พระราชบัญญัติ กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พระราชบัญญัติ ประกาศ กฏกระทรวง
 
กฎ / ข้อบังคับ / ประกาศ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
กฎ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ข้อบังคับ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ประกาศ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
 
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อแนะนำการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๙
 
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติ กฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พัฒนาโดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
 
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ 4040 โทรสาร 0-2890-2290 e-mail : misdru@dru.mail.go.th