การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2554
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว
1
2
3
แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ/ภาระงาน
4
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5
เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
 
พนักงานราชการ
1
2
3
4
5
6
7
8
 
ลูกจ้างประจำ
1
2
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4