หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2554
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03)
1
2
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03 ฉบับที่ 9 พ.ศ.2556)
 
 
3
คำชี้แจงประกอบการส่งผลงาน กรณีจัดทำเป็นแบบ “ถ่ายสำเนาเย็บเล่ม”
 
 
4
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มการประเมิน
1
2
3
4
5
6
7