สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

อำนาจหน้าที่และภารกิจ
อำนาจหน้าที่และภารกิจ
1.
ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความผิดทางละเมิด และงานคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
2.
ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและจัดระบบบริหารจัดการงานด้านสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
3.
ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี การพัสดุ และงบประมาณของมหาวิทยาลัย
4.
ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานช่วยอำนวยการ และเลขานุการ งานสวัสดิการ งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ และงานประชาสัมพันธ์ของสำนักและมหาวิทยาลัย
5.
จัดตั้งฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนัก ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสำนักให้ทันสมัยเสมอ และสอดคล้องกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานกลางของรัฐ เช่น ระบบ GFMIS และระบบการจ่ายตรงเงินเดือนที่รัฐบังคับใช้
6.
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนงานหรือโครงการของมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำและวิเคราะห์แผนงานและโครงการจัดตั้งงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย
7.
จัดทำและประสานแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ
8.
ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่กำหนด
9.
ติดต่อ ประสานงานและดำเนินการกับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านการศึกษา จัดประชุม ฝึกอบรม และอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างประเทศที่ร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนระดมเงินทุนเพื่อการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
10.
ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี
11.
ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมและพัฒนา นักศึกษา งานกีฬาและนันทนการของนักศึกษา และงานกองทุนต่างๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
12.
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
13.
ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบ  ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
14.
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย