สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
หน้าหลักกองกลาง โครงสร้างการแบ่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ สรุปอัตรากำลัง องค์ประกอบที่8 แผนผังสถานที่ตั้ง
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
 
สรุปอัตรากำลัง กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 16 คน ดังนี้
 
นายจิรายุ พลับสวาท
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ
ข้าราชการพลเรือน
 
งานการคลัง
นางสมพิศ แต่รุ่งเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ข้าราชการพลเรือน
นางสุลัดดา ทรงสมทรัพย์
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
ข้าราชการพลเรือน
 
นางสาวอุภาภรณ์ เกษะประกร
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานราชการ
นางสาวฐิติพร ทิมประเทือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานมหาวิทยาลัย
นายนพดล เที่ยงภาษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานมหาวิทยาลัย
นายยุวพล ว่องพิทูรมานะชัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานราชการ
นางสาวพรภัสสร รุ้งสิริเดชา
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวอัจฉรา พรหมสาขา ณ สกลนคร
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานมหาวิทยาลัย
นายอภิวัมน์ ปัทถาพงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวอรอุมา ชัชวาลชาติ
นักวิชาการเงินและบัญชี
พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
งานพัสดุ
นางอาภรณ์ เจริญศรีธีรกุล
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
ข้าราชการพลเรือน
นางพวงเพ็ชร ศรีเย็น
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
ข้าราชการพลเรือน
นางนิ่มนุช เพ็งพุฒ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน
ข้าราชการพลเรือน
นางสาววรรัตน์ ก๋อยสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุ
พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสาวนงนุช สิริวนาสรรค์
นักวิชาการพัสดุ
พนักงานมหาวิทยาลัย
 
     
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
 2014 by MIS-DRU