สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ
กองนโยบายและแผน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองพัฒนานักศึกษา
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ชุมชนนักปฏิบัติ สำนักงานอธิการบดี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบบริการการศึกษา
ระบบบริหารงานบุคลากรและงานเงินเดือน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์
ระบบจองห้องประชุม
ระบบจองรถ
ระบบแจ้งปัญหาระบบMIS
คู่มือระบบการใช้งานระบบ
ขั้นตอนการขอใช้บริการระบบ
แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
Please contact
แจ้งปัญหา ติดต่อ สอบถามการใช้งานระบบ
ระบบติดตามเอกสาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
 
ข่าวสาร
วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 กองนโยบายและแผน ร่วมกับ ง...
377
สำนักงานอธิการบดี
2014-07-25 14:17:38
 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงก...
406
สำนักงานอธิการบดี
2014-05-28 13:56:57
 

วิธีการจัดซื้อ/จ้าง ผ่านระบบ e-GP สามารถเข้าไปดูผ่...
1049
สำนักงานอธิการบดี
2013-01-22 11:27:25
 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 สำนักงานอธิการบดี จัดประ...
517
สำนักงานอธิการบดี
2013-06-07 11:28:14
 

 
 
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน และหนังสือรับรองเงินเดือน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการออกหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสาร รายงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
แผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี (พ.ศ.2556 – 2560)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2556
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ประจำปี 2554
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ประจำปี 2555
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ ประจำปี 2556
 
ต้นทุนผลผลิตประจำปี 2558
 
ต้นทุนผลผลิตประจำปี 2559
 
ข่าวรับสมัครบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ทำการเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารย์อัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ
ข่าวประกวดราคา สอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง
     สามารถดูรายละเอียดของการประกวดราคา การสอบราคา จัดซื้อ จัดจ้าง รวมไปถึงรายงานผลการประกวดราคา / สอบราคา / จัดซื้อจัดจ้าง ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้
 
 
พระราชบัญญัติ/กฏเกณฑ์/ระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
คลังเอกสาร สืบค้นเอกสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
ต้นแบบเอกสารสำนักงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
สืบค้นข้อมูลบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
วารสารประชาสัมพันธ์พิกุลจัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
ข้อมูลวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
หมายเลขโทรศัพท์กลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี : 0-2890-1801 และ 0-2466-9000
หมายเลขโทรศัพท์หน่ายงานภายในสำนักงานอธิการบดี
+  สำนักงานอธิการบดี
ต่อ 3014 3015 3016 3017
+  กองกลาง
ต่อ 2050 2051 2052
+  กองนโยบายและแผน
ต่อ 2071 2072
+  กองพัฒนานักศึกษา
ต่อ 1022
+  กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ
.
    -  งานคลัง
ต่อ 5025 5026 5027 5028
    -  งานพัสดุ
ต่อ 5022 5023 5024
+  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ต่อ 4020 4021
+  กลุ่มงานวินัยและนิติการ
ต่อ 4022

หมายเลขโทรศัพท์หน่ายงานในมหาวิทยาลัย
+  คณะครุศาสตร์
ต่อ 2131 2132
+  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ต่อ 2142 2143
+  คณะวิทยาการจัดการ
ต่อ 3022 3025
+  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อ 1072 1074
+  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ต่อ 6012 6013
+  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อ 2091 2092 2093
+  สำนักศิลปและวัฒนธรรม
ต่อ 4010 4012
+  สำนักประกันคุณภาพ
ต่อ 2084 2085
+  โครงการบัณฑิตศึกษา
ต่อ 2122 2123
เพื่อการชมที่สมบูรณ์ กรุณาปรับหน้าจอเป็นขนาด 1024 x 768 พิกเซล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ 3014 3015 3017
พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี