สำนักงานอธิการบดี

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำเเเหน่งทางวิชาการเเละการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปเเล้ว พ.ศ.2562.pdf
โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับ.pdf
ประกาศ เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเเละเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกเเละเเต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำเเหน่งสูงขึ้น ตำเเหน่งประเภทผู้บริหาร.pdf
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยหนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มาตรการ กลไกและระบบการให้ผู้รับบริการ ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ในการออกหนังสือรับรอง
ระเบียบ หลักเกณฑ์ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักพรรดิมาลา
ข้อมูลเกี่ยวกับการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงานของบุคลากรในองกรค์
เพิ่มเติม...
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
แบบคำขอเพื่อขอรับการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
แบบคำขอเพื่อขอรับการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (เเบบ วิชาชีพ)
แบบคำขอเพื่อขอรับการคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลให้ตำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ(เเบบคำขอ ทั่วไป)
แบบฟอร์มติดตามการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 2561 -2562
แบบ กพอ. 03
แบบหลักฐานการมีส่วนร่วม กพอ.
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ. 2553
แบบฟอร์มการดำเนินการตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)
แบบฟอร์มงบกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2559
แบบเสนอรายละเอียดโครงการ ร.04
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
แบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประจำปี 2558 - 2561