รายละเอียด      อนุมัติแล้ว | รอการอนุมัติ | ยกเลิกการจอง
No. ผู้ขอใช้ ห้องประชุม เริ่มใช้ สิ้นสุด เพื่อใช้ จำนวนคน สถานะ
1 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-01-23 00:00:00 2019-01-23 00:00:00 ประชุมคณะกรรมการกลางดำเนินงานกลางประกันคุณภาพ 80
2 ประภัสสร ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-01-15 00:00:00 2019-01-15 00:00:00 ประชุมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาม.เจ้อเจียง 25
3 นิรมล วจก. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-02-20 12:00:00 2019-02-20 16:30:00 ปัจฉิม 100
4 ชาดา มนุษย์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-06 08:00:00 2019-03-06 10:00:00 ประชุม 50
5 นายศิริชัย สุรงค์เลิศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-01-11 00:00:00 2019-01-11 00:00:00 จัดอบรมภาษาอังกฤษ 75
6 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-02-27 09:30:00 2019-02-27 12:00:00 ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2561 10
7 ศิริชัย สุรงค์เลิศ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-01-11 00:00:00 2019-01-11 00:00:00 อบรมภาษาอังกฤษ 50
8 ชาดา มนุษย์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-05 08:00:00 2019-03-05 13:00:00 ประชุม 50
9 เสาวนีย์ วิทย์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-01 08:00:00 2019-03-01 16:30:00 ประชุม 90
10 จินดารัตน์ กพร. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-02-26 09:00:00 2019-02-26 16:30:00 ประชุม 0
11 สุชีลา วจก. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-11 08:00:00 2019-03-11 12:00:00 ประชุม 200
12 ศิกษก วจก. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-02-26 09:00:00 2019-02-26 15:30:00 ประชุม 90
13 เสาวนีย์ วิทย์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-08 08:00:00 2019-03-08 16:30:00 สัมมนา 90
14 กิตติศักดิ์ บริหาร ห้องประชุมนพมาศ 2019-02-18 10:00:00 2019-02-18 13:00:00 ประชุม 12
15 ธัญทิพย์ สนว. ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-02-27 13:01:00 2019-02-27 16:30:00 ประชุม 110
16 สุธาสินี ครุ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-10 08:30:00 2019-03-10 16:30:00 อบรม 80
17 สุธาสินี ครุ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-14 08:30:00 2019-03-14 16:30:00 อบรม 241
18 ภัสส์ธีมา ประกัน ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-02-20 12:00:00 2019-02-20 16:00:00 ประชุม 90
19 เพ็ญพิสุทธิ์ มนุษย์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-20 08:30:00 2019-03-20 13:00:00 แข่งขัน 80
20 วิลาวัณย์ สนอ. ห้องประชุมนพมาศ 2019-02-20 12:00:00 2019-02-20 16:00:00 ประชุม 24
21 เพ็ญพิสุทธิ์ มนุษย์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-03-20 08:00:00 2019-03-20 13:00:00 แข่งขัน 80
22 วิลาวัณย์ สนอ. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-02-20 12:00:00 2019-02-20 16:00:00 ประชุม 10
23 สมชาย ครุ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-01 08:30:00 2019-03-01 16:30:00 อบรม 60
24 สมชาย ครุ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-02-22 08:00:00 2019-02-22 16:30:00 ประชุม 60
25 สมชาย ครุ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-03-01 08:30:00 2019-03-01 16:30:00 อบรม 60
26 สมชาย ครุ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-02-22 08:00:00 2019-02-22 16:00:00 ประชุม 24
27 เขมจิรา สวส. ลานเอนกประสงค์ 2019-02-21 08:00:00 2019-02-21 16:00:00 ประชุม 300
28 สมชาย ครุ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-21 08:30:00 2019-03-21 16:30:00 อบรม 60
29 เขมจิรา สวส. ลานเอนกประสงค์ 2019-02-22 08:00:00 2019-02-22 16:00:00 ประชุม 300
30 สมชาย ครุ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-03-21 08:30:00 2019-03-21 16:30:00 อบรม 60
31 ศรัญญา กองพัฒน์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-03-06 09:30:00 2019-03-06 16:30:00 ประชุม 0
32 ศรัญญา กองพัฒน์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-03-15 09:30:00 2019-03-15 16:30:00 สอบสัมภาษณ์ 0
33 พ่วงมหา วจก. ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-02-27 12:30:00 2019-02-27 16:30:00 ประชุม 90
34 ขนิษฐา ครุ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-17 08:00:00 2019-03-17 16:30:00 อบรม 70
35 ขนิษฐา ครุ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-03-17 08:00:00 2019-03-17 16:30:00 อบรม 70
36 พิมพ์ชญา วจก. ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-03-13 08:00:00 2019-03-13 16:30:00 ประชุม 50
37 จินดารัตน์ กองพัฒน์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-03-26 09:00:00 2019-03-26 16:30:00 ประชุม 0
38 ปรัชญา วิจัย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-02-17 08:00:00 2019-02-17 16:00:00 ประชุม 80
39 ณัฐกาญ มนุษย์ ลานเอนกประสงค์ 2019-02-17 10:00:00 2019-02-17 13:00:00 ประชุม 50
40 ณัฐกาญ มนุษย์ ลานเอนกประสงค์ 2019-02-18 10:00:00 2019-02-18 13:00:00 ประชุม 50
41 อัครเดช วจก. ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-04-17 13:00:00 2019-04-17 16:00:00 ประชุม 10
42 ปัณณธร มนุษย์ ลานเอนกประสงค์ 2019-03-04 08:00:00 2019-03-08 16:30:00 ประชุม 50
43 อ.สุชาติ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-17 08:30:00 2019-03-17 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ว.21 50
44 กมลทิพย์ วจก. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-02-20 08:00:00 2019-02-20 16:30:00 เตรียมความพร้อม 80
45 กิตติญาพล บริหารธุรกิจ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-02-24 09:00:00 2019-02-24 12:00:00 สัมมนา 60
46 กิตติญาพล บริหารธุรกิจ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-02-24 09:00:00 2019-02-24 12:00:00 สัมมนา 60
47 นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-12 07:30:00 2019-03-12 17:00:00 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ศาสตร์ภูษา สืบสานภูมิปัญญาไทย” 50 คน
48 จินดารัตน์ จันทร์รุ่งทวีกุล ห้องประชุมนพมาศ 2019-02-26 09:00:00 2019-02-26 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ไม่ระบุ
49 อ.กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-05 08:30:00 2019-03-05 16:30:00 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนพัฒนาบูรณาการ4.0 150
50 อ.กุลจิรพัส บุษกลธนาวรัตน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-03-05 08:30:00 2019-03-05 16:30:00 โครงการฝึกอบรมฯ 4.0 ไม่ระบุ
51 ดร.วงศกร ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-13 09:00:00 2019-03-13 12:00:00 สอบวิชาความจริงของชีวิต 100
52 ผศ.ดร.พัชราภา ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-05 08:40:00 2019-06-05 16:30:00 ตรวจประกันคุณภาพนิเทศศาสตร์ 17
53 อรอุมา การเงิน ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-02-18 10:00:00 2019-02-18 13:00:00 ประชุม 10
54 นางสาววิภาวี ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-03-04 10:00:00 2019-03-04 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่3/2562 32
55 อนุชา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-02-27 08:00:00 2019-02-27 16:00:00 โครงการฝึกอบรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 200
56 รองฯ สุทธิชัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-02-20 09:30:00 2019-02-20 12:40:00 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามพระราโชบาย 20
57 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-02-21 13:00:00 2019-02-21 16:30:00 รายวิชาความจริงฯ 50 คน
58 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-02-21 12:30:00 2019-02-21 16:30:00 งานวิจัย 50 คน
59 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2019-02-21 07:30:00 2019-02-21 08:30:00 ตักบาตร 50 คน
60 นางสาววิภาวี ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-03-03 11:00:00 2019-03-03 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย -
61 นางสาววิภาวี ห้องประชุมนพมาศ 2019-03-05 10:00:00 2019-03-05 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่3/2562 20
62 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-20 13:30:00 2019-03-20 16:30:00 อบรมวัฒนธรรมองค์กร 50 คน
63 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-04 13:00:00 2019-03-04 16:30:00 อบรมวัฒนธรรมองค์กร 50 คน
64 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-02-21 09:00:00 2019-02-21 11:30:00 รายวิชาความจริงฯ 50 คน
65 ผศ.ดร.วาสนา เพิ่มพูล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-12 08:00:00 2019-03-12 16:30:00 อบรมวิจัยในชั้นเรียน 100
66 ผศ.ดร.วาสนา เพิ่มพูล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-18 08:00:00 2019-03-18 16:30:00 อบรมวิจัยในชั้นเรียน 100
67 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-03-31 11:00:00 2019-03-31 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 -
68 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-04-01 10:00:00 2019-04-01 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 32
69 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-04-01 13:00:00 2019-04-01 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 -
70 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-04-09 11:00:00 2019-04-09 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 20
71 นางสาวเสาวลักษณ์ แสงแก้ว ลานเอนกประสงค์ 2019-02-25 10:00:00 2019-02-25 16:00:00 บริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด จัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 3
72 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-05-05 11:00:00 2019-05-05 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 -
73 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-05-06 10:00:00 2019-05-06 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 32
74 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-05-06 13:00:00 2019-05-06 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 -
75 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-05-14 11:00:00 2019-05-14 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 20
76 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-02 11:00:00 2019-06-02 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 -
77 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-03 10:00:00 2019-06-03 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 32
78 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-03 13:00:00 2019-06-03 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 -
79 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-11 11:00:00 2019-06-11 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 20
80 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-30 11:00:00 2019-06-30 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 -
81 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-07-01 10:00:00 2019-07-01 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 32
82 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-01 13:00:00 2019-07-01 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 -
83 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-02 11:00:00 2019-07-02 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 20
84 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-04 11:00:00 2019-08-04 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 -
85 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-05 10:00:00 2019-08-05 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 32
86 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-05 13:00:00 2019-08-05 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 -
87 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-06 11:00:00 2019-08-06 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2562 20
88 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-01 11:00:00 2019-09-01 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 -
89 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-02 10:00:00 2019-09-02 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/256 32
90 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-02 13:00:00 2019-09-02 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 -
91 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-10 11:00:00 2019-09-10 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 20
92 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-06 11:00:00 2019-10-06 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 -
93 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-07 10:00:00 2019-10-07 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 32
94 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-07 13:00:00 2019-10-07 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 -
95 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-21 11:00:00 2019-10-21 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 20
96 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-03 11:00:00 2019-11-03 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 -
97 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-04 10:00:00 2019-11-04 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/256 32
98 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-04 13:00:00 2019-11-04 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 -
99 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-12 11:00:00 2019-11-12 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 20
100 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-12-01 11:00:00 2019-12-01 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 -
101 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-12-02 10:00:00 2019-12-02 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 32
102 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-12-02 13:00:00 2019-12-02 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 -
103 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-12-17 11:00:00 2019-12-17 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 20
104 ศิริอร โพธิ์โต ห้องประชุมนพมาศ 2019-02-25 09:30:00 2019-02-25 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 15
105 ผศ.ดร.วาสนา เพิ่มพูล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-13 08:00:00 2019-03-13 16:30:00 อบรมวิจัยในชั้นเรียน 100
106 วิลาวัณย์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-03-13 12:00:00 2019-03-13 16:30:00 ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2562 20
107 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-03-08 08:30:00 2019-03-08 12:30:00 ประชุมเกี่ยวกับเกณฑ์หน่วยงานสนับสนุน 45
108 ธัญทิพย์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-03-20 08:30:00 2019-03-20 16:30:00 พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 40
109 ขนิษฐา แน่นอุดร ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-18 11:00:00 2019-03-18 16:00:00 จัดนิทรรศการโครงงานคณิตศาสตร์ 60
110 ขนิษฐา แน่นอุดร ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-18 11:08:00 2019-03-18 16:00:00 จัดนิทรรศการโครงงานคณิตศาสตร์ 60
111 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-04-23 13:00:00 2019-04-24 16:30:00 ประชุมความเสี่ยง 50
112 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-02-28 13:00:00 2019-02-28 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 15
113 นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-03-08 13:00:00 2019-03-08 16:30:00 ประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2562 11
114 นพดล การเงิน ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-03-07 08:30:00 2019-03-07 13:00:00 ประชุม 10
115 ผศ.วิสูตร จำเนียร ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-19 09:00:00 2019-03-20 16:00:00 อบรมลีลาศ 50
116 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-06-11 08:30:00 2019-06-11 16:30:00 อบรมการบรรยาย จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/2561 10
117 ผศ.ดร.วาสนา เพิ่มพูล ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-03-12 08:00:00 2019-03-12 16:30:00 อบรมวิจัยในชั้นเรียน 10
118 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-11 08:30:00 2019-06-11 16:30:00 อบรมการบรรยาย จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/2561 400
119 ผศ.ดร.วาสนา เพิ่มพูล ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-03-13 08:00:00 2019-03-13 16:00:00 อบรมวิจัยในชั้นเรียน 10
120 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-03-22 08:30:00 2019-03-22 16:30:00 รับรองวิทยากร 10
121 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-22 08:30:00 2019-03-22 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย 150
122 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-04-03 09:00:00 2019-04-03 16:30:00 เตรียมจัดกิจกรรมวันวันสงกรานต์ 30 คน
123 นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-04-02 07:30:00 2019-04-02 16:30:00 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ศาสตร์ภูษา สืบสานภูมิปัญญาไทย” 50 คน
124 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-04-04 08:00:00 2019-04-04 16:30:00 จัดกิจกรรมวันวันสงกรานต์ 200คน
125 อ.บัณฑิตา ห้องประชุมนพมาศ 2019-03-13 08:00:00 2019-03-13 11:30:00 ประชุมทำ MOU 20
126 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-25 08:30:00 2019-03-25 16:30:00 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธี 100
127 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ลานเอนกประสงค์ 2019-04-03 10:00:00 2019-04-03 14:00:00 จัดกิจกรรมวันวันสงกรานต์ 30 คน
128 นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-11 07:00:00 2019-03-11 16:30:00 โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม 50 คน
129 นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-12 07:00:00 2019-03-12 16:30:00 โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยเดิม 50 คน
130 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-04-03 12:15:00 2019-04-03 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 75
131 รศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-02 08:30:00 2019-06-02 17:00:00 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวัดและประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 60
132 อาจารย์เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-07 13:00:00 2019-03-07 16:30:00 จัดประชุมสัมมนาวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 60
133 คุณริษา สุ่มประเสริฐ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-03-07 09:00:00 2019-03-07 18:00:00 ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 35
134 แอนนา พายุพัด ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-03-05 10:00:00 2019-03-05 12:00:00 ประชุม 8
135 แอนนา พายุพัด ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-03-14 13:00:00 2019-03-14 15:00:00 ประชุม TOT 10
136 นางสาวปิยะวรรณ ศรีภคนานนท์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-03-13 10:00:00 2019-03-13 12:00:00 ประชุมที่ดินสิ่งก่อสร้าง 15
137 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-03-12 10:00:00 2019-03-12 13:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 15
138 อ.ชนิดา จันทร์งาม ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-21 09:00:00 2019-03-22 16:30:00 นำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประจำปี 2561 80
139 วิลาวัณย์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-03-20 12:00:00 2019-03-20 16:30:00 ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 3/2562 20
140 รศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-06 09:00:00 2019-03-06 16:30:00 ประชุมลูกเสือ 150
141 ผศ.วิสูตร จำเนียร ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-06 08:45:00 2019-03-06 16:30:00 ประชุมลูกเสือ 150
142 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-03-17 08:00:00 2019-03-17 16:00:00 อบรมเลื่อนวิทยาฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21/2560 50
143 ผศ.อารีย์ วชิรวราการ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-04-26 08:30:00 2019-04-26 18:00:00 งานรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ฯ 150
144 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-31 08:30:00 2019-03-31 16:30:00 สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562 60
145 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-03-31 08:30:00 2019-03-31 16:30:00 สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) 10
146 ผศ.อารีย์ วชิรวราการ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-04-26 08:30:00 2019-04-26 18:00:00 งานรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ฯ 30
147 ผศ.อารีย์ วชิรวราการ ห้องเตรียมเครื่องดื่ม 2019-04-26 08:30:00 2019-04-26 18:00:00 งานรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ฯ 30
148 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-03-19 13:00:00 2019-03-19 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 20
149 อ วรวิทย์ ลีลาวรรณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-13 08:30:00 2019-03-15 17:30:00 อบรมภาษาอังกฤษ 60
150 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-04-19 13:00:00 2019-04-19 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 20
151 ดร.สุธาสินี ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-03-22 08:30:00 2019-03-22 16:30:00 อบรมการทวนผลสัมฤทธิ์ตามมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ อาจารย์ ม.ราชภัฏธนบุรี 100
152 ปิยะวรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-03-06 10:10:00 2019-03-06 18:00:00 ประชุมที่ดินสิ่งก่อสร้าง 15
153 อ วรวิทย์ ลีลาวรรณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-14 08:30:00 2019-03-15 17:30:00 อบรมภาษาอังกฤษ 60
154 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2019-03-14 10:30:00 2019-03-14 12:00:00 ตรวจสอบคุณวุฒิผู้สมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 15
155 คณาธิป สัมมาทัต ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-04-04 08:00:00 2019-04-04 16:30:00 ประชุมรับปริญญา 80
156 ณัฐวารี อภัยโส ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-04-04 09:00:00 2019-04-04 16:30:00 ประชุมจัดทำกฎหมาย 8
157 ณิตชดาภัคร์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-04-03 12:30:00 0019-04-03 16:30:00 ประชุม กบ.คณะ 12
158 ริษา สุ่มประเสริฐ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-05-02 09:00:00 2019-05-02 18:00:00 ประชุม กบม. 40
159 อ.บัณฑิตา ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-13 13:30:00 2019-06-13 15:00:00 MOU ทิฟ่า 20
160 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-26 13:30:00 2019-06-26 16:30:00 ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 20
161 ริษา สุ่มประเสริฐ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-07-04 09:00:00 2019-07-04 18:00:00 ประชุม กบม. 40
162 ริษา สุ่มประเสริฐ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-01 09:00:00 2019-08-01 18:00:00 ประชุม กบม. 40
163 ริษา สุ่มประเสริฐ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-03-06 09:00:00 2019-03-06 18:00:00 ประชุม กบม. 40
164 ปิยะวรรณ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-03 10:00:00 2019-09-03 12:00:00 ประชุมที่ดินสิ่งก่อสร้าง 15
165 อนุชา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-09-11 08:30:00 2019-09-11 16:30:00 เลี้ยงส่งอาจารย์เกษียณ 80
166 ริษา สุ่มประเสริฐ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-03 09:00:00 2019-10-03 18:00:00 ประชุม กบม. 40
167 ริษา สุ่มประเสริฐ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-07 09:00:00 2019-11-07 18:00:00 ประชุม กบม. 40
168 ริษา สุ่มประเสริฐ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-12-12 09:00:00 2019-12-12 18:00:00 ประชุม กบม. 40
169 ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-30 08:30:00 2019-05-31 16:30:00 อบรม การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 60
170 อาจารย์จริยา ตันติวราชัย ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-03-15 09:30:00 2019-03-15 14:00:00 ประชุมหลักสูตรท่องเที่ยว 11
171 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-04-28 08:30:00 2019-04-28 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามหลักการ BBL 60
172 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คุ้มสุทธิ์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-04-28 08:30:00 2019-04-28 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามหลักการ BBL 60
173 อาจารย์อรวรรณ ลีลาเกียรติ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-04-02 12:30:00 2019-04-02 16:30:00 ประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจ 30
174 ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-09 08:30:00 2019-06-09 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 50
175 อาจารย์ ดร.ลลิตา พ่วงมหา ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-03-15 09:30:00 2019-03-15 14:00:00 ประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 15
176 อ.ณิชชา ชำนิยนต์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-04-25 08:30:00 2019-04-25 16:30:00 อบรม การประยุกต์ใช้ Application เพื่อการจัดการชั้นเรียน 50
177 อ.ณิชชา ชำนิยนต์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-04-25 08:30:00 2019-04-25 16:30:00 อบรม การประยุกต์ใช้ Application เพื่อการจัดการชั้นเรียน 50
178 นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-03-14 09:00:00 2019-03-14 12:00:00 ประชุมแก้ไขร่างระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 11
179 นายปรัชญา เหลือเจิรญ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-03-12 08:30:00 2019-03-12 16:30:00 ประชุมองค์กรชุมชน 85
180 อ.อริสรา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-19 08:00:00 2019-03-19 16:30:00 ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 200
181 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-09-03 08:30:00 2019-09-06 16:30:00 ตรวจประกันระดับมหาวิทยาลัย 100
182 ศิริอร โพธิ์โต ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-04-25 09:30:00 2019-04-25 16:30:00 อบรมการเขียนหนังสือราชการ 40
183 อาจารย์ ดร.ลลิตา พ่วงมหา ห้องประชุมนพมาศ 2019-05-07 09:30:00 2019-05-07 14:00:00 ประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 14
184 ผศ.ณัฐสุภา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-15 08:00:00 2019-05-15 17:00:00 จัดอบรม ของ สนอ. 100
185 ผศ.ณัฐสุภา ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-05-15 08:00:00 2019-05-15 08:00:00 รับรองวิทยากร โครงการอบรม สนอ. 10
186 ผศ.ณัฐสุภา ห้องเตรียมเครื่องดื่ม 2019-05-15 08:00:00 2019-05-15 08:00:00 โครงการอบรม สนอ. 10
187 ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-16 08:30:00 2019-06-16 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 50
188 ศิริอร โพธิ์โต ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-04-25 08:00:00 2019-04-25 16:30:00 อบรมการเขียนหนังสือราชการ 10
189 อาจารย์ชมพรรณ จันทิมา ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-03-15 14:30:00 2019-03-15 16:30:00 ประชุมกรรมการบริการวิชาการคณะ 15
190 ณิตชดาภัคร์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-04-05 13:00:00 2019-04-05 17:00:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 17
191 ศิริอร โพธิ์โต ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-29 08:00:00 2019-05-29 16:30:00 โครงการอบรมการสื่อสารอย่างไรได้ทั้ง "ใจ ได้ทั้ง "งาน" 80
192 ศิริอร โพธิ์โต ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-05-29 08:00:00 2019-05-29 16:30:00 โครงการอบรมการสื่อสารอย่างไรได้ทั้ง "ใจ ได้ทั้ง "งาน" 10
193 ศิริอร โพธิ์โต ห้องเตรียมเครื่องดื่ม 2019-05-29 08:00:00 2019-05-29 16:30:00 โครงการอบรมการสื่อสารอย่างไรได้ทั้ง "ใจ ได้ทั้ง "งาน" 10
194 ณัฐไชย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-03-15 09:00:00 2019-03-15 16:30:00 ประชุมงานของศูนย์บ่มเพาะฯ 8
195 อนุชา ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-03-21 08:30:00 2019-03-21 17:00:00 โครงการอบรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 70
196 นายรวี แย้มสรวล ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-03-19 09:30:00 2019-03-19 12:00:00 จัดการความรู้ google 10
197 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-03-21 09:30:00 2019-03-21 13:00:00 ประชุมวิพากษ์ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2561 12
198 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-04-22 09:00:00 2019-04-22 16:30:00 ประชุมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 80
199 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-04-23 09:00:00 2019-04-23 16:30:00 ประชุมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับคณะกรรมการจริยธรรม 15
200 บุญชัย เอื้ออรุณกิจ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-04-24 08:30:00 2019-04-24 16:00:00 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุรภาพวารสารตามเกณฑ์ TCI 40
201 บุญชัย เอื้ออรุณกิจ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-04-24 13:00:00 2019-03-24 16:00:00 ใช้รับวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพวารสารตามเกณฑ์ TCI 4
202 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-04-03 09:00:00 2019-04-03 14:00:00 ประชุมคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 15
203 ศิริอร โพธิ์โต ห้องประชุมนพมาศ 2019-03-19 09:00:00 2019-03-19 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 15
204 อ.จริยา ตันติวราชัย ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-12 08:30:00 2019-06-12 14:00:00 ตรวจประกันคุณภาพของหลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ 15
205 อ.สมิทธิ์ เจือจินดา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-04-21 08:30:00 2019-04-21 16:30:00 อบรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 50
206 อ.สมิทธิ์ เจือจินดา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-04-21 08:30:00 2019-04-21 16:30:00 อบรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 50
207 อ.สมิทธิ์ เจือจินดา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-04-21 08:30:00 2019-04-21 16:30:00 อบรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 50
208 อ.สมิทธิ์ เจือจินดา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-04-28 08:30:00 2019-04-28 16:30:00 อบรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 50
209 อ.สมิทธิ์ เจือจินดา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-04-28 08:30:00 2019-04-28 16:30:00 อบรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 50
210 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-22 08:30:00 2019-03-22 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัย 150
211 อ.ชนิดา ห้องจันทร์แก้ว (ห้องเรียนลีลาศ) 2019-03-21 09:00:00 2019-03-22 16:30:00 นำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประจำปี 2561 80
212 อ.ชมพรรณ จันทิมา ห้องประชุมนพมาศ 2019-04-09 10:00:00 2019-04-09 12:00:00 ประชุมผู้สอนวิชาภาษาจีน 10
213 บุญชัย เอื้ออรุณกิจ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-04-30 08:15:00 2019-04-30 16:00:00 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุรภาพวารสารตามเกณฑ์ TCI 40
214 บุญชัย เอื้ออรุณกิจ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-04-30 08:15:00 2019-04-30 16:00:00 ใช้รับวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณภาพวารสารตามเกณฑ์ TCI 4
215 ณัฐวารี อภัยโส ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-03-25 09:00:00 2019-03-25 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย 3
216 วิลาวัณย์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-04-11 08:50:00 2019-04-11 15:00:00 ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2562 20
217 วิลาวัณย์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-04-11 08:50:00 2019-04-11 15:00:00 ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 4/2562 20
218 อ.อริสรา จุลกิจวัฒน์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-03-25 08:30:00 2019-03-25 16:30:00 สัมมานา นศ.ที่สำเร็จการศึกษา 300
219 อ.อริสรา จุลกิจวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-26 08:29:00 2019-03-26 16:31:00 สัมมานา นศ.ที่สำเร็จการศึกษา 300
220 อ.อริสรา จุลกิจวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-03-25 08:30:00 2019-03-25 16:30:00 สัมมานา นศ.ที่สำเร็จการศึกษา 300
221 ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-21 08:30:00 2019-07-21 16:30:00 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู 30
222 ปิยะวรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-03-25 13:30:00 2019-03-25 16:31:00 ประชุมตึกโรงยิม 5
223 ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-07-14 08:30:00 2019-07-14 16:00:00 ครูกับวัฒนธรรมไทยและมารยาททางสังคม 130
224 พิมพ์พิชชา ห้องประชุมนพมาศ 2019-04-19 09:30:00 2019-04-19 12:30:00 รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและดำเนินการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่าย 20
225 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-01 08:30:00 2019-05-01 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 75
226 นที อยู่สำราญ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-04-01 13:30:00 2019-04-01 16:30:00 ประชุมสอบสวนข้อเท็จจริง 3
227 อุทุมภรณ์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-04-02 08:00:00 2019-04-02 12:00:00 ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 30
228 โสต ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-04-09 08:00:00 2019-04-11 16:00:00 ซ่อม 9
229 อ.อุษา ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-03 08:30:00 2019-06-03 17:00:00 ประชุมประกันคุณภาพหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 10
230 ณิตชดาภัคร์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-05-01 12:30:00 2019-05-01 16:30:00 ประชุม กบ.คณะ 12
231 อาจารย์สุชีลา ศักดิ์เทวิน ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-05-01 08:30:00 2019-05-01 16:30:00 ประชุมประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจ 30
232 อาจารย์สุชีลา ศักดิ์เทวิน ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-04-24 08:30:00 2019-04-24 16:30:00 ประชุมประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจ 30
233 อาจารย์สุชีลา ศักดิ์เทวิน ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-04 08:30:00 2019-06-04 16:30:00 ประชุมประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจ 30
234 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-04-19 08:30:00 2019-04-19 16:30:00 สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 10
235 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-04-19 08:30:00 2019-04-19 16:30:00 สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 30
236 วิลาวัณย์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-05-22 08:45:00 2019-05-22 16:30:00 ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 20
237 อ.ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-04-18 08:00:00 2019-04-18 13:00:00 การอบรมเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยประชาชน 100 คน
238 อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์สรีแก้ว ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-04-23 08:30:00 2019-04-23 16:30:00 รับการประเมินการประกันคุณภาพระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ 20
239 อาจารย์ประทับใจ ห้องประชุมนพมาศ 2019-04-17 09:30:00 2019-04-17 12:30:00 ประชุมสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 8
240 อ.ดร.ธัญพร ศรีดอกไม้ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-05 08:00:00 2019-06-05 16:30:00 ตรวจประกันคุณภาพ 20
241 นายณัฐไชย เพิ่มเติม ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-04-09 09:30:00 2019-04-09 16:30:00 ประชุมผู้ประกอบการศูนย์บ่มเพาะฯ 5
242 อ.ชมพรรณ จันทิมา ห้องประชุมนพมาศ 2019-04-22 13:00:00 2019-04-22 16:30:00 อนุมัติเกรดคณะวิทยาการจัดการ 20
243 อ.อุษา ห้องประชุมนพมาศ 2019-04-19 13:00:00 2019-04-19 16:00:00 ประชุมประกันคุณภาพหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 7
244 อ.อริสรา จุลกิจวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-13 08:00:00 2019-05-14 17:00:00 อบรมสัมมนาครูพี่เลี้ยง 300
245 อ.อริสรา จุลกิจวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-05-13 08:00:00 2019-05-14 17:00:00 อบรมสัมมนาครูพี่เลี้ยง 20
246 ดร.วาสนา สังข์พุ่ม ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-27 08:30:00 2019-05-27 17:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ 80
247 ริษา สุ่มประเสริฐ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-04-24 08:30:00 2019-04-24 16:30:00 ประชุม กบม. 35
248 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-04-29 09:00:00 2019-04-29 13:00:00 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 15
249 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-05-14 09:00:00 2019-05-14 15:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 10
250 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-05-14 08:30:00 2019-05-14 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 6
251 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-05-01 08:30:00 2019-05-01 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 10
252 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-05-15 09:00:00 2019-05-15 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 10
253 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-05-12 13:00:00 2019-05-12 16:30:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 -
254 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-05-13 10:30:00 2019-05-13 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 32
255 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-05-13 13:00:00 2019-05-13 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 -
256 ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-04 08:30:00 2019-08-04 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องครูกับการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีพุทธ 130
257 อ.วิฆนาย ห้องประชุมนพมาศ 2019-04-26 09:00:00 2019-04-26 12:00:00 มอบวุฒิบัตร 20
258 อ.นุชรา ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-04-29 08:30:00 2019-04-29 16:30:00 ประชุมประกันคุนภาพหลักสูตรอุตรสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ 10
259 ปิยะวรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-04-29 13:00:00 2019-04-29 14:30:00 ประชุมที่ดินสิ่งก่อสร้าง 10
260 นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-05-03 09:30:00 2019-05-03 12:00:00 ประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 3/2562 11
261 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-02 09:00:00 2019-05-02 12:00:00 ประชุมหารือผู้นำชุมชนเขตธนบุรี 40
262 อ.ฎายิน ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-06-05 08:30:00 2019-06-05 16:30:00 ประชุมประกันคุณภาพหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 15
263 ธนวรรณ มั่นอ่วม ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-05-15 08:30:00 2019-05-15 16:30:00 ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบภาพระบบเสียง 3
264 นายณัฐไชย เพิ่มเติม ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-05-31 09:00:00 2019-05-31 13:30:00 ส่งมอบแพกเกจจิ้ง ให้กับผู้ประกอบการ 8
265 อ.ชยาภา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-06-23 08:30:00 2019-06-23 16:30:00 อบรมการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุก 40
266 ดร.วาสนา สังข์พุ่ม ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-19 08:00:00 2019-05-19 16:30:00 อบรมสัมมนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 200
267 ดร.วาสนา สังข์พุ่ม ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-05-19 08:00:00 2019-05-19 16:30:00 อบรมสัมมนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 5
268 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-12 08:30:00 2019-05-12 16:30:00 มอบทุนการศึกษา 200
269 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-05-12 08:30:00 2019-05-12 16:30:00 มอบทุนการศึกษา -
270 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-05-02 13:00:00 2019-05-02 16:00:00 ประชุมหารือผู้นำชุมชนเขตธนบุรี 10
271 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-05-12 08:00:00 2019-05-12 12:00:00 โครงการวันวิสาขบูชา 50 คน
272 ดร.วาสนา สังข์พุ่ม ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-28 08:30:00 2019-05-28 17:00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพคณะครุศาสตร์ 80
273 ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-23 08:31:00 2019-06-23 16:31:00 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 50
274 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2019-05-29 10:00:00 2019-05-29 12:00:00 ประชุม คกก.เลื่อตั้งประธานและกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ 10
275 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-27 09:00:00 2019-06-27 16:30:00 ประชุมวิพากษ์ SAR 100
276 ผศ.แอนนา ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-05-13 12:00:00 2019-05-13 13:00:00 ประชุมกรรมการ 5
277 นายมงคล พรสิริภักดี ลานเอนกประสงค์ 2019-05-10 09:00:00 2019-07-31 16:30:00 จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ 200 คน
278 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-17 08:30:00 2019-05-17 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนเขตบางกอกใหญ่ 100
279 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-05-17 08:30:00 2019-05-17 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนเขตบางกอกใหญ่ 15
280 อ.วรพจน์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-05-07 09:30:00 2019-05-07 16:00:00 ประชุมประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจ 30
281 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-05-07 10:00:00 2019-05-07 14:30:00 ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ 10
282 นายอัครเดช เตโช ห้องประชุมนพมาศ 2019-05-21 13:00:00 2019-05-21 18:30:00 ประชุมอนุมัติเกรด 10
283 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-05-23 10:00:00 2019-05-23 15:30:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ 10
284 นางสาววาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-05-16 08:30:00 2019-05-16 16:30:00 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนกุฏีจีน 20
285 นที อยู่สำราญ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-05-15 09:30:00 2019-05-15 12:00:00 ประชุมสอบสวนข้อเท็จจริง 5
286 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-24 09:00:00 2019-05-24 16:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: การกำหนดโจทย์วิจัยและการออกแบบการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 20
287 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-24 09:00:00 2019-05-24 16:00:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: การกำหนดโจทย์วิจัยและการออกแบบการวิจัย 20
288 กฤษณะ ตู้นอก ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-05-30 09:30:00 2019-05-30 13:00:00 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 1/2562 20
289 วิภาวี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-12 08:00:00 2019-05-12 16:00:00 มอบทุนการศึกษา 200
290 นายณัฐไชย เพิ่มเติม ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-05-16 09:00:00 2019-05-16 15:00:00 ส่งมอบงานผู้ประกอบการ 10
291 อ.ศิริกุล ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-05-30 08:30:00 2019-05-30 17:00:00 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิต 130
292 อ.ศิริกุล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-11 08:30:00 2019-07-11 17:00:00 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ 130
293 อ.ศิริกุล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-15 08:30:00 2019-08-15 17:00:00 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ 130
294 อ.ศิริกุล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-09-26 08:30:00 2019-09-26 17:00:00 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ 130
295 สุวรรณา โกมลบุญย์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-10 12:30:00 2019-05-10 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุม งานวันอาทิตย์ที่ 12 10
296 อ.ดร.นวลระหง ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-06-27 08:00:00 2019-06-27 13:00:00 อบรม 100
297 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-16 12:30:00 2019-05-16 16:30:00 ประชุมเลือกตั้งตัวแทนคณะกรรมการการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย 250
298 จตุพร เดชจร ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-06-04 08:30:00 2019-06-04 16:30:00 ใช้อบรม โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 100
299 พชรวรรณ หนูบ้านยาง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-28 08:45:00 2019-06-28 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 70
300 พชรวรรณ หนูบ้านยาง ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-28 08:45:00 2019-06-28 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 25
301 พชรวรรณ หนูบ้านยาง ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-28 08:45:00 2019-06-28 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 10
302 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-09 13:00:00 2019-06-09 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 -
303 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-10 10:00:00 2019-06-10 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 32
304 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-10 13:00:00 2019-06-10 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 -
305 ศิริอร ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-15 08:00:00 2019-05-15 16:30:00 ประชุมประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี 100
306 อ.กมลศักดิ์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-07 08:30:00 2019-06-07 12:00:00 ตรวจประกันคุณภาพสาขาธุรกิจศึกษา 10
307 สวีนา ศรีแสง ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-06-11 08:00:00 2019-06-11 16:30:00 ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 80
308 วิภาวี ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-04 08:30:00 2019-06-04 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 40
309 วิภาวี ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-04 08:30:00 2019-06-04 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 15
310 นายเมธา แสงเดือนฉาย ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-06-02 09:00:00 2019-06-02 09:00:00 จัดงานโครงพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 50 คน
311 อาจารย์อรวรรณ ลีลาเกียรติวณิช ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-04 08:00:00 2019-06-04 16:30:00 ประชุมประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจ 40
312 นางสาววาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-26 08:30:00 2019-05-26 16:30:00 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนกุฏีจีน 20
313 นางสาวละมัย พันธุระ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-03 09:30:00 2019-07-03 16:30:00 ประชุมสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนระหว่างฝึก 285
314 กฤษณะ ตู้นอก ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-05-29 10:00:00 2019-05-29 14:00:00 ประชุมการกำหนดครุภัณฑ์เพื่อการบันทึกบัญชี 10
315 นายเมธา แสงเดือนฉาย ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-05-31 09:00:00 2019-05-31 09:00:00 จัดงานโครงพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 50 คน
316 สวีนา ศรีแสง ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-06-10 08:00:00 2019-06-10 16:30:00 ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 80
317 อ.วิฆนาย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-05 09:00:00 2019-06-05 15:00:00 สัมนาหลังฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ 100
318 นางสาววาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-05-26 08:30:00 2019-05-26 16:30:00 ประชุมติดตามการขับเคลื่อนแผนกุฏีจีน 20
319 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-26 08:30:00 2019-06-26 16:30:00 ประชุมจัดทำ SAR 70
320 จิรโรจน์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-05-31 08:30:00 2019-05-31 16:30:00 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 30
321 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-05 09:05:00 2019-07-05 16:30:00 งานสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 200 คน
322 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-07 09:03:00 2019-07-07 16:26:00 งานสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 200 คน
323 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-08 07:30:00 2019-07-08 16:30:00 งานสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 200คน
324 นายณัฐไชย เพิ่มเติม ห้องประชุมนพมาศ 2019-05-28 09:00:00 2019-05-28 15:00:00 mou ศูนย์การแพทย์แผนไทย กรุงเทพ กับ ม. 10
325 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-11 08:30:00 2019-06-11 16:30:00 จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/2561 50
326 ผศ.แอนนนา พายุพัด ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-06 08:30:00 2019-06-06 12:00:00 ประชุม web ometric 100
327 อุทุมภรณ์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-05-28 12:30:00 2019-05-28 16:00:00 ต้อนรับมหาวิทยาลัยจ้าวจวง 30
328 อ.ฎายิน ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-05-22 13:00:00 2019-05-22 16:30:00 ประชุมร่วมกับมหาวิทวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10
329 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-05-24 09:00:00 2019-05-24 12:00:00 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: การกำหนดโจทย์วิจัยและการออกแบบการวิจัย 10
330 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-10 08:30:00 2019-06-10 16:30:00 อบรมการบรรยาย จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/2561 (เตรียมห้อง) 50
331 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-05-24 13:00:00 2019-05-24 17:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 16
332 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-06 13:00:00 2019-06-06 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
333 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-20 09:00:00 2019-06-20 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
334 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-22 09:30:00 2019-07-22 15:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
335 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-09 08:30:00 2019-08-09 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
336 อ.อริสรา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-05-28 08:00:00 2019-05-28 16:30:00 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 50
337 อาจารย์ชมพรรรณ จันทิมา ห้องประชุมนพมาศ 2019-05-24 08:00:00 2019-05-24 12:00:00 ประชุมบริการวิชาการคณะ 10
338 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-18 09:00:00 2019-06-18 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
339 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-19 08:00:00 2019-06-19 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
340 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-04 13:00:00 2019-06-04 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 20
341 อุทุมภรณ์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-12 08:30:00 2019-06-12 12:00:00 ต้อนรับผู้บริหารจากโรงเรียนศิลปะการแสดงกรุงปักกิ่ง 35
342 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-05-31 09:00:00 2019-05-31 14:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 10
343 นที อยู่สำราญ ห้องประชุมนพมาศ 2019-05-27 09:30:00 2019-05-27 13:00:00 ประชุมคณะกรรมการร้านค้า 12
344 สราวุธ วาสนาสุขสันต์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-05-27 14:00:00 2019-05-27 16:30:00 ประชุมเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน๊ต 10
345 อุทุมภรณ์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-13 08:30:00 2019-06-13 12:00:00 ต้อนรับผู้บริหารจากโรงเรียนศิลปะการแสดงกรุงปักกิ่ง 35
346 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-11 09:30:00 2019-06-11 12:00:00 ประชุมคณะทำงานโครงการเขียวขจี 10
347 ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-07-31 12:00:00 2019-07-31 16:30:00 ประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 80
348 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-10 13:30:00 2019-07-10 16:30:00 ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 7/2562 20
349 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-14 13:30:00 2019-08-14 16:30:00 ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 8/2562 20
350 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-11 13:30:00 2019-09-11 16:30:00 ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 9/2562 20
351 อ.สุชีลา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-06 07:00:00 2019-10-06 16:00:00 สัมนา 10
352 อ.สุชีลา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-06 07:00:00 2019-10-06 17:00:00 สัมนา 120
353 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-12 13:00:00 2019-11-12 16:30:00 ประชุมบุคลากร 250
354 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2019-12-11 13:30:00 2019-12-11 16:30:00 ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ 12/2562 20
355 นางสาวละมัย พันธุระ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-21 08:00:00 2019-08-21 16:30:00 ประชุมนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกกษา ครั้งที่ 2 285
356 อภิญญา จอมทัน ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-05-28 13:00:00 2019-05-28 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการแนะแนวการศึกษา 10
357 อ.สุทธิดา ชาญวาริน ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-19 13:00:00 2019-06-19 16:30:00 ปฐมนิเทศสาขาคณิตศาสตร์ 80
358 จิตติมา อารยะมั่นคง ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-06 08:30:00 2019-06-06 16:00:00 ตรวจ sar ระดับหลักสูตร สาขานิติศาสตร์ 8
359 อุทุมภรณ์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-05-30 12:30:00 2019-05-30 16:00:00 จัดทำหลักสูตรสำหรับชาวต่างประเทศ 20
360 อ.ชมพรรณ จันทิมา ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-25 13:00:00 2019-06-25 16:30:00 ประชุมอนุมัติเกรด 10
361 อ.ชมพรรณ จันทิมา ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-25 13:00:00 2019-06-25 16:30:00 ประชุมพิจารณาผลการเรียนคณะ วจก. 30
362 อาจารย์กัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-24 08:00:00 2019-07-24 17:00:00 จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ 150
363 ณิตชดาภัคร์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-05-31 13:30:00 2019-05-31 15:30:00 จัดประชุม กอ.คณะ 9
364 ณิตชดาภัคร์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-21 12:30:00 2019-06-21 16:30:00 จัดประชุม คป.คณะ 15
365 ปิยะวรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-10 10:00:00 2019-06-10 18:00:00 ประชุมที่ดินสิ่งก่อสร้าง 10
366 อ.วิฆนาย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-26 08:00:00 2019-06-26 17:00:00 วันสุทรภู่ 120
367 อุทุมภรณ์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-26 09:00:00 2019-06-26 12:00:00 ประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ 10
368 อธิการบดี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-20 13:30:00 2019-06-20 16:30:00 ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ 70
369 ปิยพัทธ์ สุขปั้น ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-25 08:30:00 2019-07-25 16:30:00 สัมภาษณ์ผู้กู้รายเก่า 150
370 ปิยพัทธ์ สุขปั้น ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-26 08:00:00 2019-07-26 16:30:00 สัมภาษณ์ กยศ. รายใหม่และต่อเนื่อง 150
371 ปิยพัทธ์ สุขปั้น ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-02 08:30:00 2019-08-02 16:30:00 ประชุม กยศ. 150
372 นงนุช สิริวนาสรรค์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-16 09:30:00 2019-08-16 14:00:00 ในการอบรมเรื่อง maintenance 20
373 อ.วรพจน์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-04 13:00:00 2019-09-04 16:30:00 ประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจ 30
374 ปิยพัทธ์ สุขปั้น ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-18 08:30:00 2019-08-18 16:30:00 เซ็นสัญญา กยศ. รายใหม่และต่อเนื่อง 150
375 พีรณัฐ ธิบดี ห้องเตรียมเครื่องดื่ม 2019-06-11 08:30:00 2019-06-11 16:30:00 จัดอบรมโครงการจิตอาสา 904 540
376 พีรณัฐ ธิบดี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-07 08:30:00 2019-06-07 16:30:00 จัดอบรมโครงการจิตอาสา 904 540
377 ริษา สุ่มประเสริฐ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-13 12:30:00 2019-06-13 18:00:00 ประชุม กบม. 35
378 นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-06-07 09:30:00 2019-06-07 16:30:00 ประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2562 11
379 อ.กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-25 08:30:00 2019-06-25 16:30:00 Sar คณะ 30
380 อ.กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-06-25 08:30:00 2019-06-25 16:30:00 ตรวจประกันคุณภาพคณะ 39
381 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-14 10:00:00 2019-06-14 14:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 6
382 ปิยะวรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-05 09:00:00 2019-06-05 11:30:00 ประชุมราคากลาง 3
383 ธัญทิพย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-17 13:30:00 2019-06-17 16:30:00 ประชุมพิจารณาอาจารย์พิเศษ 22
384 อ.ชมพรรณ จันทิมา ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-09 10:00:00 2019-06-09 16:00:00 สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ 30
385 อ.ชมพรรณ จันทิมา ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-09 10:00:00 2019-06-09 16:00:00 สัมภาษณ์ผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์ 30
386 ธัญทิพย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-13 08:30:00 2019-06-13 13:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 10
387 ธัญทิพย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-14 08:30:00 2019-06-14 16:30:00 ประชุมรายวิชาศึกษาทั่วไป 50
388 ธัญทิพย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-06-26 08:30:00 2019-06-26 16:30:00 ประชุมรายวิชาศึกษาทั่วไป 50
389 ธัญทิพย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-07 09:00:00 2019-06-07 12:00:00 ประชุมกรรมการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง สนว 4
390 ริษา สุ่มประเสริฐ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-13 08:00:00 2019-06-13 12:00:00 ประชุม กบม. 40
391 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-08 08:40:00 2019-08-08 17:30:00 ประชุม กบ 35
392 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-06-10 13:00:00 2019-06-10 16:00:00 ประชุมหารือเครือข่ายจัดประชุมวิชาการ 2562 10
393 Nutchayada Saetang ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-10 10:00:00 2019-06-10 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 13
394 อ.กมลทิพย์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-21 09:00:00 2019-10-22 16:00:00 Present จบ นักศึกษาโลจิสติกส์ 150
395 ธัญทิพย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-13 08:30:00 2019-06-13 13:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 10
396 อ.บัณฑิตส ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-10 13:30:00 2019-06-10 15:30:00 MOU ทิฟ่า 30
397 นายวันชัย ภัทรกุลปกรณ์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-07 08:30:00 2019-08-07 16:00:00 อบรมฯ 80
398 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-14 14:00:00 2019-06-14 16:30:00 ประชุมสอบข้อเท็จจริง 5
399 เอื้อมพร บ่อทอง ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-17 08:30:00 2019-06-17 16:30:00 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหาร 13
400 เอื้อมพร บ่อทอง ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-17 08:30:00 2019-06-17 16:30:00 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหาร 15
401 เอื้อมพร บ่อทอง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-21 13:00:00 2019-06-21 16:30:00 จัดทำสัญญาเช่ากับผู้ประกอบการ 20
402 จิตติมา อารยะมั่นคง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-19 13:00:00 2019-06-19 15:00:00 ประชุมอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70
403 ศรัญญา ร้อยมาลี ลานพระพุทธรูป 2019-06-28 08:00:00 2019-06-28 16:30:00 เลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ปี่2562 200
404 นายณัฐไชย เพิ่มเติม ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-17 09:00:00 2019-10-17 15:00:00 ประชุมศูนย์บ่มเพาะฯ ประจำปี 62 10
405 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-06-14 10:00:00 2019-06-14 12:00:00 ประชุมหารือเครือข่ายจัดประชุมวิชาการ 2562 10
406 นที อยู่สำราญ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-06-17 10:00:00 2019-06-17 12:00:00 ประชุมสอบวินัย 4
407 ผศ.แอนนา พายุพัด ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-02 10:00:00 2019-07-02 13:00:00 ประชุมคณะกรรมการจัดทำเว็บโอเมตริกซ์ 100
408 เอื้อมพร บ่อทอง ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-27 13:00:00 2019-06-27 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 15
409 ธัญทิพย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-19 13:30:00 2019-06-19 16:30:00 ประชุมพิจารณาอาจารย์พิเศษ 18
410 ธัญทิพย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-18 10:00:00 2019-06-18 12:30:00 ประชุมกรรมการกำหนดขอบเขตงานก่อสร้าง สนว 6
411 อ.นันท์สิรี ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-23 08:30:00 2019-06-23 16:30:00 อบรมภาษาอังกฤษ 50
412 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-20 09:00:00 2019-06-20 16:30:00 ประชุมกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี 30
413 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-09 13:00:00 2019-07-09 16:30:00 ประชุมของ ผศ.ธนารัตน์ 5
414 วาสนา สังข์พุ่ม ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-17 08:30:00 2019-06-17 16:30:00 ประชุม 10
415 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-02 09:00:00 2019-07-02 12:00:00 ประชุมโครงการเขียวขจี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย -
416 ผศ.ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-24 13:00:00 2019-07-24 14:30:00 ประชุม 4
417 สุวรรณา โกมลบุญย์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-21 10:30:00 2019-06-21 14:00:00 ประชุมกลุ่มย่อยกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 5
418 อลิสา อรุณธหนิรัญ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-10 08:30:00 2019-07-10 16:30:00 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 200
419 อ.ดร.ไกรรัช เทศมี ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-14 08:01:00 2019-08-14 17:00:00 อบรมโครงการเทิดพระเกียรติ ร.4 100
420 คณาธิป สัมมาทัต ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-06-19 09:30:00 2019-06-19 16:00:00 ประชุม กยศ. 150
421 อ.อริสรา จุลกิจวัฒน์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-07-04 08:00:00 2019-07-04 16:30:00 ไหว้ครู 300
422 จิรายุ พลับสวาท ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-03 10:00:00 2019-07-03 12:00:00 ประชุมแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาส 4 20
423 ผศ.ดร.รสริน ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-21 07:30:00 2019-08-21 16:00:00 รับรองวิทยากรโครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2 10
424 เสาวลักษณ์ แสงแก้ว ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-07-31 08:30:00 2019-07-31 17:00:00 จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ 100
425 เสาวลักษณ์ แสงแก้ว ลานเอนกประสงค์ 2019-08-28 08:00:00 2019-08-28 18:00:00 จัดโครงการนัดพบสถานประกอบการ 100
426 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-24 08:00:00 2019-06-24 12:30:00 ประชุมร่างเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 75
427 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-24 08:00:00 2019-06-24 12:30:00 ประชุมร่างเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 75
428 เสาวลักษณ์ แสงแก้ว ลานเอนกประสงค์ 2019-08-27 09:00:00 2019-08-27 18:00:00 จัดโครงการนัดพบสถานประกอบการ 100
429 ธัญทิพย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-27 09:30:00 2019-06-27 12:30:00 ประชุมกำหนดราคากลางก่อสร้าง สนว 7
430 เสาวลักษณ์ แสงแก้ว ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-06-20 08:30:00 2019-06-20 17:00:00 จัดอบรมสถิติ 100
431 อธิการบดี ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-21 09:30:00 2019-06-21 12:55:00 เรียกประชุมคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ 80
432 อาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-17 13:00:00 2019-07-18 08:00:00 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 200
433 อุทุมภรณ์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-25 09:30:00 2019-06-25 14:00:00 ประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ 10
434 อ.ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-06-28 11:00:00 2019-06-28 16:30:00 โครงการวิทย์คิดสนุก 100
435 อ.ประยุทธ นิสภกุล ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-07-24 08:30:00 2019-07-24 16:30:00 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 100
436 อ.ดร.วิชุดา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-23 08:30:00 2019-07-23 16:30:00 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 200
437 อ.ดร.วิชุดา ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-23 08:30:00 2019-07-23 16:30:00 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 10
438 ปิยะวรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-24 13:00:00 2019-06-24 15:00:00 ประชุมที่ดินสิ่งก่อสร้าง 15
439 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-06-24 13:30:00 2019-06-24 16:30:00 ประชุมหารือเรื่องวิจัยกัญชา 10
440 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-03 13:30:00 2019-07-03 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15 คน
441 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-04 13:30:00 2019-07-04 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
442 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-07 09:00:00 2019-07-07 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
443 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-11 13:30:00 2019-07-11 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
444 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-21 09:00:00 2019-07-21 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
445 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-24 14:00:00 2019-07-24 17:00:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
446 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-30 13:30:00 2019-07-30 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
447 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-31 13:30:00 2019-07-31 17:00:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
448 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-01 13:30:00 2019-08-01 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
449 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-04 09:00:00 2019-08-04 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
450 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-15 13:30:00 2019-08-15 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
451 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-18 09:00:00 2019-08-18 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
452 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-25 09:00:00 2019-08-25 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
453 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-26 13:30:00 2019-08-26 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
454 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-27 13:30:00 2019-08-27 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
455 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-28 09:00:00 2019-08-28 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
456 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-29 09:00:00 2019-08-29 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
457 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-19 13:30:00 2019-07-19 17:00:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
458 นายเมธา แสงเดือนฉาย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-25 13:00:00 2019-06-25 16:30:00 ประชุมเตรียมงานวันสถาปนา คบ 71 ปี 60 คน
459 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-06-30 09:00:00 2019-06-30 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
460 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-06-30 09:00:00 2019-06-30 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
461 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-02 13:30:00 2019-07-02 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
462 อ.นาถวุทธิ์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-07-03 12:00:00 2019-07-03 17:00:00 จัดปฐมนักศึกษาใหม่ 200
463 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-04 13:00:00 2019-07-04 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
464 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-07 09:00:00 2019-07-07 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
465 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-11 13:30:00 2019-07-11 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
466 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-19 13:30:00 2019-07-19 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
467 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-21 09:00:00 2019-07-21 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
468 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-24 13:30:00 2019-07-24 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
469 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-30 13:30:00 2019-07-30 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
470 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-31 13:30:00 2019-07-31 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
471 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-01 13:30:00 2019-08-01 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
472 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-02 13:30:00 2019-08-02 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
473 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-02 13:30:00 2019-08-02 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
474 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-04 09:00:00 2019-08-04 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
475 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-15 13:00:00 2019-08-15 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
476 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-18 09:00:00 2019-08-18 16:00:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
477 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-25 09:00:00 2019-08-25 16:00:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
478 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-26 13:30:00 2019-08-26 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
479 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-27 08:30:00 2019-08-27 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
480 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-28 09:00:00 2019-08-28 16:00:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
481 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-29 09:00:00 2019-08-29 16:00:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
482 ผศ.ธัชกร ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-06-26 13:30:00 2019-06-26 17:30:00 ประชุมจัดทำหลักสูตรพันธ์ใหม่ 15
483 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-17 09:30:00 2019-10-17 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
484 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-21 10:30:00 2019-11-21 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
485 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-12-19 09:30:00 2019-12-19 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
486 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-17 09:30:00 2019-09-17 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
487 ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-14 08:30:00 2019-08-14 15:00:00 ตรวจประกันคุณภาพภายใน สนอ. 100
488 ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-14 08:30:00 2019-07-14 16:30:00 ครูกับวัฒนธรรมไทยและมารยาททางสังคม 130
489 ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-28 08:30:00 2019-08-28 16:30:00 บายศรี เอกสังคม 300
490 อ.อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-09-18 12:00:00 2019-09-18 16:30:00 จัดโครงการสัมมนาความรู้พื้นฐานกฎหมายมหาชน 80
491 ฌิรพัฒน์ ภู่ทอง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-07-02 08:00:00 2019-07-03 16:30:00 ปรับปรุงระบบห้องประชุม 6
492 อ.พิมพงา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-07 08:30:00 2019-08-07 16:30:00 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยฯ 200
493 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-06-28 08:30:00 2019-06-28 16:30:00 ประชุมชุมชน 100
494 เสาวลักษณ์ แสงแก้ว ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-30 12:00:00 2019-07-30 16:30:00 จัดโครงการปฐมนิเทศรอบสองและมอบทุนการศึกษาใหม่เปล่า ประจำปี 2562 200
495 เสาวลักษณ์ แสงแก้ว ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-30 12:30:00 2019-07-30 16:30:00 จัดโครงการปฐมนิเทศรอบสองและมอบทุนการศึกษาใหม่เปล่า ประจำปี 2562 10
496 เสาวลักษณ์ แสงแก้ว ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-09 12:30:00 2019-08-09 17:00:00 จัดอบรมการบริหารจัดการเงินแก่นักศึกษาโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา 60
497 ธัญทิพย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-25 09:00:00 2019-07-25 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 12
498 ผศ.ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-08 13:00:00 2019-07-08 15:00:00 ประชุม 3
499 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-02 13:00:00 2019-07-02 16:30:00 อนุมัติเกรด 10
500 อาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-31 08:00:00 2019-07-31 16:30:00 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 200
501 ผศ.ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-04 10:00:00 2019-07-04 12:00:00 ประชุม 3
502 ผศ.ธนารัตน์ อนุวัฒน์ปรีชา ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-04 10:00:00 2019-07-04 12:00:00 ประชุม 3
503 นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-04 09:00:00 2019-07-04 16:30:00 โครงการประเมินประกันคุณภาพ 10
504 ณิตชดาภัคร์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-03 12:31:00 2019-07-03 16:32:00 ประชุม กบ.คณะ 12
505 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-06-27 09:00:00 2019-06-27 12:00:00 จัดประชุมชุมชนกุฎีจีน 10
506 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-01 13:00:00 2019-07-01 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 -
507 ปิยะวรรณ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-07-07 09:14:00 2019-07-31 09:14:00 การปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ชั้น6 15
508 ปิยะวรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-12 09:08:00 2019-07-19 09:12:00 การปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ชั้น6 15
509 ภีมพัฒน์ พลอยวิลัย ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-07-07 08:00:00 2019-07-07 15:00:00 โครงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสักการะพระเจ้าตาก 100
510 ภีมพัฒน์ พลอยวิลัย ลานพิกุลจัน 2019-07-07 15:00:00 2019-07-07 18:00:00 สักการะพระเจ้าตาก 100
511 ภีมพัฒน์ พลอยวิลัย ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-21 08:30:00 2019-08-21 18:00:00 โครงการไหว้ครูประกวดดาวเดือน 100
512 ผศ.ณัฐสุภา ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-01 08:30:00 2019-08-01 14:00:00 วิพากษ์ประกันคุณภาพ สนอ. 100
513 เอื้อมพร บ่อทอง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-06-27 13:00:00 2019-06-27 16:30:00 ประชุมกฎหมาย 23
514 อ.ประทับใจ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-02 13:00:00 2019-07-02 16:30:00 ประชุมกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิทยาศาสตร์ 10
515 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-05 09:00:00 2019-07-05 12:00:00 ประชุมชุมชนย่านกะดีจีน 15
516 สุรพงษ์ แจ่มนิยม ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-12 08:30:00 2019-07-18 17:30:00 การปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ชั้น6 10
517 อ.อรวรรณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-07-10 13:00:00 2019-07-10 16:30:00 ประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 30
518 อ.อรวรรณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-07-10 13:00:00 2019-07-10 16:30:00 ประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 30
519 อัครเดช ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-10 13:00:00 2019-07-10 17:00:00 ประชุมหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 10
520 ริษา สุ่มประเสริฐ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-07 09:00:00 2019-11-07 18:00:00 ประชุม กบม. 40
521 ผศ.ดร.รสริน ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-21 08:30:00 2019-08-21 17:00:00 โครงการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2 50
522 นที อยู่สำราญ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-03 13:30:00 2019-07-03 16:30:00 ประชุมสอบสวนข้อเท็จจริง 3
523 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-10 08:30:00 2019-07-10 12:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 10
524 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-08 13:00:00 2019-07-08 16:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 15
525 ปรัชญา เหลือเจริญ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-04 08:30:00 2019-07-04 16:29:00 การประชุมสภาองกรค์ชุมชนธนบุรี 80
526 พีรณัฐ ธิบดี ลานพระพุทธรูป 2019-07-26 08:00:00 2019-07-26 18:00:00 จัดเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 300
527 เสาวลักษณ์ แสงแก้ว ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-07-18 08:30:00 2019-07-18 17:00:00 อบรมโครงการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเพื่อชีวิตที่สดใส 100
528 นางสาวละมัย พันธุระ โรงอาหาร 2019-08-06 13:00:00 2019-08-06 19:00:00 เตรียมงานของนักศีกษาคณะครุศาสตร์ 50
529 นางสาวละมัย พันธุระ โรงอาหาร 2019-08-07 12:00:00 2019-08-07 19:30:00 จัดกิจกรรมนักศึกษา (ประกวดดาวเดือน) คณะครุศาสตร์ 400
530 นางสาวละมัย พันธุระ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-30 13:00:00 2019-08-30 18:00:00 เตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา 30
531 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-09 10:00:00 2019-07-09 12:30:00 สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 20
532 นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-12 09:30:00 2019-07-12 12:00:00 ประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 6/2562 11
533 นายเมธา แสงเดือนฉาย ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-07-25 08:30:00 2019-07-25 16:30:00 จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 200 คน
534 นายเมธา แสงเดือนฉาย ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-07-26 08:30:00 2019-07-26 16:30:00 จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 200 คน
535 นายเมธา แสงเดือนฉาย ลานพิกุลจัน 2019-07-08 08:00:00 2019-07-08 12:00:00 งานสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 200คน
536 อ.ธมนวรรณ์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-23 09:00:00 2019-07-23 17:00:00 วิพากษ์หลักสูตรโลจิสติกส์ 10
537 อ.ธมนวรรณ์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-20 09:00:00 2019-08-20 17:00:00 วิพากษ์หลักสูตรโลจิสติกส์ 10
538 เอื้อมพร บ่อทอง ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-09 10:00:00 2019-07-09 12:00:00 ประชุม 3
539 อ.กรวิทย์ ต่ายกระทึก ลานพิกุลจัน 2019-07-24 10:00:00 2019-07-24 11:00:00 จัดกิจกรรมรับน้อง 90
540 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-08 11:00:00 2019-10-08 16:30:00 เพื่อประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 20
541 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-08 09:00:00 2019-10-08 16:30:00 จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 50
542 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-07 13:00:00 2019-10-07 17:00:00 จัดเตรียมสถานที่งานแถลงข่าวกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล 10
543 อุทุมภรณ์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-22 09:30:00 2019-07-22 13:30:00 ต้อนรับคณะผู้บริหารจากซินหยาง ประเทศจีน 15
544 อ.ประทับใจ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-11 13:00:00 2019-07-11 16:30:00 ประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10
545 อ.ธนวรรณ์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-10 13:00:00 2019-07-10 16:30:00 ประชุมจัดเตรียมหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 10
546 ผศ.ดร.พัชราภา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-15 12:30:00 2019-08-15 17:00:00 อบรมการผลิตรายการข่าว TV 80
547 รศ.ปดิวรัดา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-09-03 08:30:00 2019-09-03 12:30:00 สัมมนา 80
548 อ.ฎายิน ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-07 12:00:00 2019-08-07 17:30:00 อบรมเขียนผลงานทางวิชาการ 70
549 อ.ฎายิน ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-14 12:00:00 2019-08-14 17:30:00 อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ 70
550 อ.ชาดา บุนนาค ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-07 12:30:00 2019-08-07 16:30:00 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพภาษาจีน” 70
551 อ.นุชรา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-19 08:00:00 2019-08-19 17:00:00 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้วการจัดธุรกิจไมซ์ 60
552 อ.อารยา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-07-12 11:00:00 2019-07-12 14:00:00 ประชุมคณะกรรมการจัดทำวารสาร 15
553 อ.กมลทิพย์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-19 08:30:00 2019-08-19 12:30:00 อบรมการขนส่งในยุคอีคอมเมิร์ซ 90
554 อ.ชาดา บุนนาค ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-09-04 08:00:00 2019-09-04 16:30:00 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน” 90
555 อ.ฎายิน ลานทางเดิน 2019-07-24 13:00:00 2019-07-24 17:30:00 จัดกิจกรรมบูมสาขาบัญชี 45
556 อ.ดร.ชัยมงคล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-07-22 08:30:00 2019-07-22 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดี่ 150
557 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-12 13:00:00 2019-07-12 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 10
558 นายเมธา แสงเดือนฉาย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-08 08:00:00 2019-08-08 16:30:00 จัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี62 200 คน
559 นายมงคล พรสิริภักดี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-01 08:30:00 2019-08-01 16:31:00 อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องแขวน 50 คน
560 นายเมธา แสงเดือนฉาย โรงอาหาร 2019-08-08 09:00:00 2019-08-08 16:30:00 จัดโครงการประกวดตำน้ำพริก 200 คน
561 อ.บัณฑิตา ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-22 09:00:00 2019-07-22 16:30:00 วิพากษ์หลักสูตร 12
562 อ.ลลิตา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-07-22 08:00:00 2019-07-22 17:00:00 อบรมการออกแบบผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 40
563 อ.ลลิตา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-14 08:00:00 2019-08-14 11:59:00 อบรมเทคนิคการใช้ภาษาในงานสื่อสารมวลชน 50
564 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-18 10:00:00 2019-07-18 13:00:00 ประชุมหารือเครือข่ายจัดประชุมวิชาการ 2562 ครั้งที่ 2 15
565 ผศ.แอนนา ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-15 10:00:00 2019-07-15 12:00:00 ประชุมระบบโทรศํพท์ 8
566 ผศ.ดร.พัชราภา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-13 12:30:00 2019-08-13 16:30:00 อบรมข่าวทีวี 70
567 อ.วิเชียร ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-25 08:00:00 2019-08-25 17:00:00 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน (Digital content) 30
568 อ.วิเชียร ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-28 08:00:00 2019-08-28 17:00:00 โครงการแลกเปลี่ยน (Digital content) 30
569 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-23 10:00:00 2019-07-23 12:00:00 ตรวจสอบคุณวุฒิกรรมการสภาคณาจารย์ 3/2562 7
570 สุรพงษ์ แจ่มนิยม ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-07-25 08:30:00 2019-07-29 17:30:00 การปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ชั้น6 5
571 สุรพงษ์ แจ่มนิยม ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-26 08:30:00 2019-07-29 16:30:00 การปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ชั้น6 5
572 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-23 13:00:00 2019-07-23 16:30:00 ประชุมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 20
573 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-19 08:30:00 2019-07-19 16:30:00 ประชุมชุมชนย่านกะดีจีน 20
574 อ.วิเชียร ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-09-11 12:00:00 2019-09-11 17:00:00 โครงการ ผีไทย สู่ เกม 3มิติ 80
575 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2019-07-25 07:00:00 2019-07-25 08:30:00 จัดงานทำบุญตักบาตร 50 คน
576 รศ.ปดิวรัดา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-13 08:30:00 2019-08-13 12:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการนักนิเทศศาสตร์ 60
577 อ.สุชีลา ลานพิกุลจัน 2019-07-26 06:00:00 2019-07-26 09:00:00 เพื่อนำนักศึกษาวิชาเอกการจัดการมากราบสักการะพระบรมรูปพระเจ้าตาก 60
578 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-27 09:00:00 2019-08-27 16:30:00 ประชุมประเมินบทความดีเด่นในงานประชุมวิชาการ 2562 40
579 รศ.ปดิวรัดา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-20 08:30:00 2019-08-20 12:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการนักนิเทศศาสตร์ 60
580 อ.อริสรา ลานพิกุลจัน 2019-07-30 06:00:00 2019-07-30 07:30:00 กิจกรรมไหว้พระเจ้าตาก นศ.ชั้นปีที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 60
581 อ.สุธิดา ลานพิกุลจัน 2019-07-25 03:00:00 2019-07-25 07:30:00 ไหว้พระเจ้าตาก นศ.ปี1 สาขาคณิต 100
582 กฤษณะ ตู้นอก ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-08-13 09:00:00 2019-08-13 12:00:00 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 472 รายการ 2/2562 20
583 นที อยู่สำราญ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-25 13:00:00 2019-07-25 16:30:00 ประชุมสอบวินัย 5
584 อุทุมภรณ์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-07-31 08:26:00 2019-07-31 12:00:00 ต้อนรับมหาวิทยาลัยจ้าวจวง 30
585 อ.วิฆนาย ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-01 07:00:00 2019-08-01 17:00:00 กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาภาษาไทย 50
586 อ.อริสรา ลานพิกุลจัน 2019-08-01 16:30:00 2019-08-02 20:30:00 เตรียมงานประกวดดาวเดือน 50
587 อ.อริสรา ลานพิกุลจัน 2019-08-04 16:31:00 2019-08-06 20:31:00 เตรียมงานประกวดดาวเดือน 50
588 อ.อริสรา ลานพิกุลจัน 2019-07-30 16:30:00 2019-07-31 20:30:00 เตรียมงานประกวดดาวเดือน 50
589 อ.อรรถชัย วงศ์อุดมมงคล ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-30 08:30:00 2019-08-30 16:30:00 จัดปฐมนิเทศน์นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 90
590 นายมงคล พรสิริภักดี ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-08-01 08:32:00 2019-08-01 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องแขวน 10 คน
591 นที อยู่สำราญ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-31 13:00:00 2019-07-31 16:30:00 ประชุมสอบวินัย 5
592 นายอัครเดช เตโช ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-08-13 13:00:00 2019-08-13 16:30:00 ประชุมการกลั่นกรองเกรด 10
593 กฤษณะ ตู้นอก ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-08-14 09:00:00 2019-08-14 12:30:00 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 472 รายการ 2/2562 20
594 อุภาภรณ์ เกษะประกร ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-07-26 09:30:00 2019-07-26 12:00:00 ประชุมงบประมาณ 20
595 อ.ฎายิน ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-09 13:00:00 2019-08-09 17:00:00 ปฐมนิเทศนักศึกษาบัญชี 60
596 สราวุธ วาสนาสุขสันต์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-05 09:00:00 2019-08-05 17:00:00 ล้างเครื่องปรับอากาศ 5
597 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2019-08-22 07:00:00 2019-08-22 08:30:00 ตักบาตร 60 คน
598 สราวุธ วาสนาสุขสันต์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-07 09:00:00 2019-08-07 17:00:00 ล้างเครื่องปรับอากาศ 5
599 สราวุธ วาสนาสุขสันต์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-07 09:00:00 2019-08-07 17:00:00 ล้างเครื่องปรับอากาศ 5
600 สราวุธ วาสนาสุขสันต์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-09 09:00:00 2019-08-09 17:00:00 ล้างเครื่องปรับอากาศ 5
601 ฌิรพัฒน์ ภู่ทอง ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-08 08:30:00 2019-08-08 16:30:00 ติดตั้งแอร์ 10
602 นายเมธา แสงเดือนฉาย ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-07-26 09:00:00 2019-07-26 16:30:00 งานเทิดพระเกียรติ 50 คน
603 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-08-09 08:30:00 2019-08-09 12:30:00 รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 (ร่าง) 12
604 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-20 08:30:00 2019-08-20 16:30:00 รายงานผลการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 (ร่าง) 100
605 อ.อริสรา ลานเอนกประสงค์ 2019-08-05 16:20:00 2019-08-05 20:30:00 เตรียมงานประกวดดาวเดือน 50
606 อ.อริสรา ลานเอนกประสงค์ 2019-08-04 08:22:00 2019-08-04 20:22:00 เตรียมงานประกวดดาวเดือน 50
607 อ.อริสรา ลานเอนกประสงค์ 2019-08-06 16:30:00 2019-08-06 21:00:00 เตรียมงานประกวดดาวเดือน 50
608 กรวิทย์ ลานพิกุลจัน 2019-07-31 10:00:00 2019-07-31 11:00:00 สักการะพระเจ้าตากสิน 20
609 อ.วิมลวรรณ ลานพิกุลจัน 2019-08-07 05:32:00 2019-08-07 09:50:00 ไหว้พระเจ้าตาก นศ.ปี1 สาขาภาษาไทย 80
610 นายเมธา แสงเดือนฉาย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-09-18 08:30:00 2019-09-18 16:30:00 จัดงานรดน้ำผู้เกษียณอายุ 200คน
611 นายเมธา แสงเดือนฉาย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-09-18 08:30:00 2019-09-18 16:30:00 จัดงานรดน้ำผู้เกษียณอายุ ปี62 200คน
612 อ.ปัญจลักษณ์ ลานพิกุลจัน 2019-08-01 05:30:00 2019-08-01 08:01:00 ไหว้พระเจ้าตาก นศ.ปี1 สาขาภาษาอังกฤษ 80
613 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2019-08-01 07:00:00 2019-08-01 08:30:00 ทำบุญตักบาตร 50 คน
614 อุทุมภรณ์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-06 08:30:00 2019-08-06 13:00:00 ต้อนรับคณาจารย์นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากอาชีวศึกษาเกษตรกว่างสี (Guangxi Agricultural Vocational College) และวิทยาลัยภาษาต่างประเทศไห่หนาน (Hainan College of Foreign Studies) สาธารณรัฐประชาชนจีน 40
615 ปิยะวรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-08 10:00:00 2019-08-08 12:00:00 ประชุมที่ดินสิ่งก่อสร้าง 15
616 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-20 10:00:00 2019-08-20 16:30:00 ประชุมตรวจสอบคุณวุฒิสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 20
617 อ.จีรภา ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-08-07 13:00:00 2019-08-07 16:30:00 ประชุมสโมสรนักศึกษา 20
618 จิรโรจน์ ธรรมสโรช ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-08-16 11:00:00 2019-08-16 16:00:00 จัดโครงการอภิปรายแนวทางการแก้ปัญหาการจัดทำวารสารวิจัยราชภัฎธนบุรี รับใช้สังคม 10
619 ธัญทิพย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-15 09:00:00 2019-08-15 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 10
620 ชฏาธาร ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-27 12:00:00 2019-08-27 16:30:00 อบรมนักศึกษาจีน 50
621 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-03 08:30:00 2019-10-03 16:30:00 สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 10
622 อ.กมลทิพย์ ลานเอนกประสงค์ 2019-08-19 08:00:00 2019-08-19 17:00:00 จัดบูธ Lazada 30
623 อ.วรพจน์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-11 13:00:00 2019-09-11 16:30:00 ประชุมหลักสูตรบริหาร 60
624 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-06 09:00:00 2019-08-06 12:00:00 ประชุมโครงการเขียวขจี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 10
625 สราวุธ วาสนาสุขสันต์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-06 09:00:00 2019-08-06 17:00:00 ล้างเครื่องปรับอากาศ 5
626 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2019-08-08 07:00:00 2019-08-08 08:30:00 ตักบาตร 60 คน
627 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2019-08-15 07:03:00 2019-08-15 08:30:00 ตักบาตร 60 คน
628 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2019-08-29 07:00:00 2019-08-29 08:30:00 ตักบาตร 60 คน
629 พีรณัฐ ธิบดี ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-06 15:00:00 2019-08-06 16:30:00 คกก กลั่นกรอง 7
630 นที อยู่สำราญ ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-21 13:00:00 2019-08-21 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 10
631 นที อยู่สำราญ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-08-13 09:00:00 2019-08-13 12:00:00 ประชุมสอบวินัย 4
632 นางสาววาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-13 08:30:00 2019-08-13 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการอภิปรายการเสนอแผนงานวิจัย 30
633 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-08-19 10:00:00 2019-08-19 12:00:00 ประชุมหารือเครือข่ายจัดประชุมวิชาการ 2562 15
634 ศรัญญา ร้อยมาลี ลานเอนกประสงค์ 2019-09-03 08:29:00 2019-09-03 16:30:00 เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 200
635 ธมล​วรรณ​ โกมล​เมศ​ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-08-15 09:30:00 2019-08-15 12:00:00 ประชุมบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม 7/2562 11
636 อ.ดร.ไกรรัช เทศมี ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-20 13:00:00 2019-08-20 18:00:00 จัดสถานที่เตรียมงาน พิธีไหว้ครูและประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ 50
637 อ.สิรปกรณ์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-08-30 13:00:00 2019-08-30 16:30:00 ประชุมหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 12
638 กฤษณะ ตู้นอก ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-03 09:00:00 2019-09-03 12:00:00 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 472 รายการ 2/2562 ครั้งที่ 2 20
639 ผศ.วัฒนชัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-14 10:00:00 2019-08-14 12:00:00 ประชุมหลักสูตรท่องเที่ยว 10
640 รศ.ปดิวรัดา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-09-25 08:30:00 2019-09-25 12:30:00 สัมมนา 80
641 อนุชา ลานเอนกประสงค์ 2019-08-13 16:30:00 2019-08-13 20:30:00 ซ้อม / เตรียมงานประกวดดาวเดือน 50
642 อนุชา ลานเอนกประสงค์ 2019-08-14 16:30:00 2019-08-14 20:30:00 ซ้อม / เตรียมงานประกวดดาวเดือน 50
643 อนุชา ลานเอนกประสงค์ 2019-08-15 16:30:00 2019-08-15 20:30:00 ซ้อม / เตรียมงานประกวดดาวเดือน 50
644 อนุชา ลานเอนกประสงค์ 2019-08-16 16:30:00 2019-08-16 20:30:00 ซ้อม / เตรียมงานประกวดดาวเดือน 50
645 อนุชา ลานเอนกประสงค์ 2019-08-19 17:15:00 2019-08-19 20:30:00 ซ้อม / เตรียมงานประกวดดาวเดือน 50
646 อนุชา ลานเอนกประสงค์ 2019-08-20 16:30:00 2019-08-20 20:30:00 ซ้อม / เตรียมงานประกวดดาวเดือน 50
647 อนุชา ลานเอนกประสงค์ 2019-08-21 16:00:00 2019-08-21 21:00:00 ซ้อม / เตรียมงานประกวดดาวเดือน 50
648 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-08-15 13:00:00 2019-08-15 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุน 12
649 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-19 13:00:00 2019-08-19 16:30:00 ประชุมจัดทำสัญญาทุน 50
650 ศรัญญา ร้อยมาลี ลานเอนกประสงค์ 2019-09-09 08:30:00 2019-09-09 16:30:00 เลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี่2562 200
651 ผศ.ดร.ศิกษก ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-16 11:00:00 2019-08-16 15:00:00 ประชุมคัดเลือกตัวแทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มรภ.ธนบุรี 2562 70
652 ผศ.ดร.ศิกษก ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-22 11:00:00 2019-08-22 15:30:00 ประชุมคัดเลือกตัวแทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มรภ.ธนบุรี 2562 70
653 อนุชา โรงอาหาร 2019-08-19 10:00:00 2019-08-19 19:30:00 จัดเตรียมงานประกวด ดาวเดือน 50
654 อนุชา โรงอาหาร 2019-08-20 09:00:00 2019-08-20 21:00:00 จัดเตรียมงานประกวด ดาวเดือน 50
655 อนุชา โรงอาหาร 2019-08-21 07:00:00 2019-08-21 20:00:00 จัดงานประกวด ดาวเดือน 150
656 ปัณณวิชญ์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-19 13:00:00 2019-08-19 16:30:00 ประชุมสภาคณาจารย์ 21
657 ธนวรรณ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-15 08:30:00 2019-08-16 16:30:00 ปรับปรุงระบบภาพเสียงห้องสรีเจริญ 6
658 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-08-20 09:30:00 2019-08-20 16:30:00 ประชุมร่างเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 12
659 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-08-16 08:30:00 2019-08-16 10:55:00 ประชุมกรรมการย่านกะดีจีน 20
660 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-09-03 08:30:00 2019-09-05 16:30:00 ตรวจประกันระดับมหาวิทยาลัย 12
661 khemchira Uttasari ลานเอนกประสงค์ 2019-09-10 08:30:00 2019-09-12 16:30:00 Booksfair 200
662 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-09-08 08:30:00 2019-09-08 16:30:00 สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) 200
663 นุชญาดา ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-04 08:30:00 2019-09-04 17:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 15
664 ชฏาธาร ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-09-08 08:30:00 2019-09-08 16:30:00 อบรมดาว-เดือนฯ 50
665 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-10-03 08:30:00 2019-10-03 16:30:00 สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 10
666 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-10-03 08:30:00 2019-10-03 16:30:00 สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 10
667 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-22 09:30:00 2019-08-22 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย+คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 20
668 ผศ.วัฒนชัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-19 14:00:00 2019-08-19 17:00:00 ประชุมหลักสูตร 15
669 คุณปราณี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-26 07:00:00 2019-08-26 15:00:00 ตรวจสุขภาพข้าราชการ 100
670 คุณชฎาธาร ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-09-06 12:00:00 2019-09-06 18:30:00 อบรมฯ 50
671 คุณชฎาธาร โรงอาหาร 2019-09-11 10:00:00 2019-09-11 18:00:00 ประกวดเพชรราชภัฏฯ 100
672 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-20 13:00:00 2019-08-20 16:30:00 ประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 10
673 ศิริอร โพธิ์โต ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-26 08:00:00 2019-08-26 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 15
674 นายเมธา แสงเดือนฉาย ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-23 13:00:00 2019-08-23 16:30:00 เพื่อใช้ประชุมงานเกษียรอายุราชการ 20 คน
675 อุภาภรณ์ เกษะประกร ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-23 10:00:00 2019-08-23 12:00:00 ประชุมเร่งรัดงบประมาณ 20
676 อ.กมลทิพย์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-29 08:00:00 2019-08-29 17:00:00 สัมมนาโลจิสติกส์ 80
677 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-08-22 13:00:00 2019-08-22 17:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 10
678 นางสาวละมัย พันธุระ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-08-28 08:00:00 2019-08-28 17:30:00 จัดกิจกรรมนักศึกษาปีที่ 1-4 คณะครุศาสตร์ 300
679 อ.ดร.ไกรรัช เทศมี ลานพิกุลจัน 2019-08-26 08:00:00 2019-08-26 10:00:00 ไหว้พระเจ้าตากสิน 60
680 นุชญาดา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-08-27 12:30:00 2019-08-27 14:30:00 จัดประชุมนักศึกษา 70
681 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-03 13:00:00 2019-09-03 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคล 10
682 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-08-23 12:30:00 2019-08-23 18:30:00 อบรมมัคคุเทศก์ 10
683 ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-09-01 08:00:00 2019-09-01 18:00:00 บายศรี เอกสังคม 300
684 นุชญาดา ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-02 13:00:00 2019-10-02 18:00:00 ประชุมคณะกรรมการคณะ 18
685 อ.อรวรรณ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-25 09:00:00 2019-09-25 18:00:00 ประชุมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 30
686 นายเมธา แสงเดือนฉาย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-09-17 09:00:00 2019-09-17 16:30:00 เตรียมจัดงานรดน้ำผู้เกษียณอายุ ปี62 50 คน
687 นันท์สิรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-09-01 08:30:00 2019-09-01 16:00:00 ประชุมชมรมครุศาสตร์อาสา 200
688 นายเมธา แสงเดือนฉาย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-10 08:30:00 2019-10-11 16:30:00 จัดงานวันสวรรคตรัชกาล ที่ 9 200คน
689 อ.บุษกร สุมธิประภา ลานพิกุลจัน 2019-08-28 14:00:00 2019-08-28 16:30:00 ใช้ในการจัดกิจกรรมของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 70
690 ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-09-25 13:30:00 2019-09-25 17:00:00 ประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย 500
691 นางสาวอรอุมา ชัชวาลชาติ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-09-13 08:30:00 2019-09-13 12:00:00 ประชุมและชี้แจง 10
692 อ.ดร.ลลิตา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-09-16 09:00:00 2019-09-16 12:00:00 อบรมเทคนิคการถ่ายภาพและวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถืออย่างไรให้สวย 80
693 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-06 09:30:00 2019-09-06 17:00:00 ประชุม กบ 35
694 ประชาสัมพันธ์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-08-30 14:00:00 2019-08-30 16:30:00 ประชุม 30
695 เสาวลักษณ์ แสงแก้ว โรงอาหาร 2019-09-02 09:00:00 2019-09-02 17:00:00 ตั้งบูธประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ชอปปิ้งออนไลน์โดยบริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด 5
696 เสาวลักษณ์ แสงแก้ว โรงอาหาร 2019-09-03 09:00:00 2019-09-03 17:00:00 ตั้งบูธประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ชอปปิ้งออนไลน์โดยบริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด 5
697 เสาวลักษณ์ แสงแก้ว โรงอาหาร 2019-09-04 09:00:00 2019-09-04 17:00:00 ตั้งบูธประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ชอปปิ้งออนไลน์โดยบริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด 5
698 นุชญาดา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-09-02 13:30:00 2019-09-02 17:30:00 ประชุมสโมสรนักศึกษา 25
699 พวงเพ็ชร ศรีเย็น ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-16 10:00:00 2019-09-16 14:00:00 ประชุม คณะกรรมการตรวจรับ ห้องน้ำ 10
700 กิตติศักดิ์ ลำปะละ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-23 09:00:00 2019-09-23 18:30:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ 2/2562 35
701 ผศ.วัฒนชัย ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-09-02 13:00:00 2019-09-02 16:30:00 ประชุมหลักสูตรท่องเที่ยว 15
702 อ.สิรปกรณ์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-04 13:00:00 2019-09-04 17:00:00 ประชุมหลักสูตรนิเทศ 15
703 ปัณณวิชญ์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-09 13:00:00 2019-09-09 16:30:00 ประชุมสภาคณาจารย์ 21
704 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-09-02 13:00:00 2019-09-02 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 10
705 กิตติศักดิ์ ลำปะละ ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-23 09:00:00 2019-09-23 18:30:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ 2/2562 (รับรองผู้เข้าชี้แจ้งวาระการประชุม) 15
706 กิตติศักดิ์ ลำปะละ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-09-23 09:00:00 2019-09-23 18:30:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ 2/2562 (รับรองผู้เข้าชี้แจ้งวาระการประชุม) 15
707 จตุพร ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-09-10 15:00:00 2019-09-10 18:00:00 กิจกรรมดาวเดือน 80
708 นที อยู่สำราญ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-11 13:00:00 2019-09-11 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 10
709 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2019-09-05 07:00:00 2019-09-05 08:30:00 ตักบาตร 50 คน
710 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2019-09-12 07:00:00 2019-09-12 08:30:00 ตักบาตร 50 คน
711 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2019-09-19 07:00:00 2019-09-19 08:30:00 ตักบาตร 50 คน
712 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2019-09-26 07:00:00 2019-09-26 08:30:00 ตักบาตร 50 คน
713 นุชญาดา ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-09-04 12:00:00 2019-09-04 18:00:00 ประชุมสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 20
714 อ.ฎายิน ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-17 07:00:00 2019-11-17 16:00:00 สัมมนาโครงการอาหารเพื่ิอสุขภาพ 120
715 จตุพร ลานพระพุทธรูป 2019-09-05 08:30:00 2019-09-06 16:30:00 บริการตรวจวัดสายตา 100
716 อัครเดชร ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-09-17 13:00:00 2019-09-17 16:30:00 ประชุมอนุมัติเกรด 12
717 อ.สุวรรณา ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-09-25 13:00:00 2019-09-25 17:00:00 ประชุมหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 12
718 เอื้อมพร บ่อทอง ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-17 13:00:00 2019-09-17 16:30:00 ประชุมกฎหมาย 20
719 นางบุษบา กอศรีสกุล ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-13 09:30:00 2019-09-13 16:00:00 ประชุมการจัดทำงบประมาณ 15
720 อ.สิรปกรณ์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-09-11 10:00:00 2019-09-11 11:00:00 ประชุมสาขานิเทศ 10
721 ศิริอร โพธิ์โต ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-09-09 14:00:00 2019-09-09 18:00:00 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 15
722 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-29 08:30:00 2019-11-29 16:30:00 สอบธรรมมะศึกษา 100 คน
723 พีรณัฐ ธิบดี ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-13 13:30:00 2019-09-13 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 7
724 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-09-25 08:00:00 2019-09-25 17:00:00 ประชุมบุคลากร 500
725 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-09-23 13:00:00 2019-09-23 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 12
726 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-10-09 08:30:00 2019-10-09 16:30:00 ประชุมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 50
727 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-09 08:30:00 2019-10-09 16:30:00 ประชุมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 50
728 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-10-08 08:30:00 2019-10-08 16:30:00 ประชุมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับคณะกรรมการจริยธรรม 15
729 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-11 09:30:00 2019-09-11 12:00:00 ประชุมกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 10
730 รองฯ เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-08 09:00:00 2019-10-08 15:00:00 ประชุมเตรียมงานภารกิจ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 70
731 ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-27 08:00:00 2019-09-27 16:00:00 จัดเตรียมอาหารกล่องงานวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู 2562 15
732 พีรณัฐ ธิบดี ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-26 10:00:00 2019-09-26 12:00:00 คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 7
733 ดร.นิภาภรณ์ คำเจริญ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-09-25 13:00:00 2019-09-25 17:00:00 สัมมนา นศ.คอม 100
734 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-27 09:30:00 2019-09-27 12:00:00 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติ ผอ.โรงเรียนสาธิต 10
735 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-30 08:30:00 2019-09-30 16:30:00 ประชุมการแสดงวิสัยทัศน์ ผอ.โรงเรียนสาธิต 10
736 อ.นาถวุทธิ์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-10-06 07:00:00 2019-10-06 16:00:00 จัดสัมมนา 50
737 อ.สุชีลา ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-10-06 07:00:00 2019-10-06 14:00:00 จัดสัมมนา 60
738 นายเมธา แสงเดือนฉาย ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-09-18 08:30:00 2019-09-18 16:30:00 จัดงานรดน้ำผู้เกษียณอายุ 10 คน
739 อ.ฎายิน ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-09-17 13:00:00 2019-09-17 16:30:00 สัมมนา 20
740 อาจารย์ลลิตา พ่วงมหา ลานเอนกประสงค์ 2019-09-25 13:00:00 2019-09-25 15:00:00 lymmok 20
741 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-09-26 13:00:00 2019-09-26 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 12
742 วาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-09-27 10:00:00 2019-09-27 16:30:00 ประชุมชี้แจ้งทุนวิจัย 60
743 อ.ดร.ลลิตา ลานพิกุลจัน 2019-09-27 13:00:00 2019-09-27 15:00:00 จัดกิจกรรม 30
744 ผศ.สุขสมาน ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-18 08:00:00 2019-10-18 16:00:00 ประชุมชมรมครูอาวุโส มรธ. 70
745 ผศ.สุขสมาน ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-10-18 08:00:00 2019-10-18 16:00:00 ประชุมชมรมครูอาวุโส มรธ. 15
746 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-26 08:30:00 2019-09-26 16:30:00 ประชุมร่างเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 60
747 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-02 08:30:00 2019-10-04 17:30:00 ประชุมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 2562 150
748 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-01 08:30:00 2019-11-05 17:30:00 ประชุมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 2562 150
749 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-10-04 08:30:00 2019-10-04 16:30:00 ประชุมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 2562 6
750 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-10-08 08:30:00 2019-10-10 16:30:00 ประชุมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 2562 150
751 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-11-04 08:30:00 2019-11-05 17:30:00 ประชุมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 2562 6
752 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-18 09:01:00 2019-10-18 16:30:00 สอบสัมภาษณ์ผลงานการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 15
753 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-10-18 09:00:00 2019-10-18 16:30:00 สอบสัมภาษณ์ผลงานการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 5
754 นางบุษบา กอศรีสกุล ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-19 10:00:00 2019-09-19 13:00:00 ประชุมฝ่ายปฏิคม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูฯ 35
755 นางบุษบา กอศรีสกุล ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-20 10:00:00 2019-09-20 13:00:00 ประชุมฝ่ายปฏิคม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูฯ 35
756 อ.นาถวุทธิ์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-10-03 12:00:00 2019-10-03 17:30:00 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 100
757 นที อยู่สำราญ ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-25 09:30:00 2019-09-25 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 9
758 อ.อรวรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-20 08:30:00 2019-09-20 16:30:00 ประชุม CP All 15
759 นางสาวพชรวรรณ หนูบ้านยาง ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-10-07 09:30:00 2019-10-07 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 12
760 นางสาวพชรวรรณ หนูบ้านยาง ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-07 09:30:00 2019-10-07 12:30:00 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 12
761 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-08 08:30:00 2019-10-08 16:30:00 ประชุมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 50
762 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-10-09 08:30:00 2019-10-09 16:30:00 ประชุมอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 10
763 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-17 08:30:00 2019-10-17 16:30:00 สอบวิชาความจริงของชีวิต 100 คน
764 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-09-24 13:00:00 2019-09-24 16:30:00 คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 10
765 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-09-25 09:30:00 2019-09-25 12:00:00 สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย คัดเลือก 7
766 บุษบา กอศรีสกุล ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-24 13:00:00 2019-09-24 16:30:00 อบรมการกรอกข้อมูลงบประมาณปี 2563 50
767 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-09-25 09:30:00 2019-09-25 12:00:00 ประชุมหลักสูตรท่องเที่ยว 14
768 จตุพร เดชจร ลานพระพุทธรูป 2019-09-27 08:30:00 2019-09-27 15:30:00 จัดกิจกรรม 100
769 นายสราวุธ วาสนาสุขสันต์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-10-08 10:00:00 2019-10-08 13:00:00 ประชุมงานก่อสร้างห้องน้ำอาคาร 1 9
770 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-09-26 10:00:00 2019-09-26 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 12
771 ผศ.ดร. พัฒนา ศรีสุรักษ์ โรงอาหาร 2019-09-26 09:00:00 2019-09-26 14:00:00 จัดกิจกกรรมร่วมกับบริษัทKOICA(เกาหลี) 30
772 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-02 08:30:00 2019-10-02 17:00:00 สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 10
773 อ.ดร.ไกรรัช เทศมี ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-10-02 13:00:00 2019-10-02 17:00:00 คัดเลือกนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100
774 อ.ประพัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-25 08:00:00 2019-10-25 18:00:00 ปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษา 100
775 อนุชา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-16 08:45:00 2019-10-16 16:00:00 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโขน 60
776 อนุชา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-15 13:00:00 2019-10-15 16:00:00 จัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมแสดงผลสัมฤทธิ์รายวิชาโขน 30
777 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-09-30 08:30:00 2019-09-30 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 15
778 คุณริษา สุ่มประเสริฐ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-02 09:30:00 2019-10-02 12:59:00 ประชุม กบ. 40
779 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-09 08:30:00 2019-10-09 16:30:00 ประชุมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับคณะกรรมการจริยธรรม 20
780 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-16 12:00:00 2019-10-16 16:30:00 ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 20
781 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-10-16 13:00:00 2019-10-16 16:30:00 รับรองผู้ชี้แจงรายงานการประชุมสภาวิชาการ 5
782 นุชญาดา ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-09 13:00:00 2019-10-09 18:00:00 ประชุมคณะกรรมการ 30
783 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-09 08:45:00 2019-10-09 12:00:00 ประชุมกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี 30
784 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-10-02 08:30:00 2019-10-02 17:00:00 สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 10
785 ธีรยุทธ ซื่อสัตย์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-09 08:30:00 2019-10-11 16:30:00 เพื่อปรับปรุงระบบ 5
786 อ.สุวรรณา ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-10-17 09:00:00 2019-10-17 17:00:00 ประชุมหลักสูตรบัญชี 15
787 นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-10-07 09:30:00 2019-10-07 12:00:00 ประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 7/2562 11
788 อ.กมลทิพย์ ลานเอนกประสงค์ 2019-11-13 09:00:00 2019-11-13 17:00:00 ตั้งบูธรับสมัครงาน 100
789 นายเมธา แสงเดือนฉาย โรงอาหาร 2019-10-10 08:30:00 2019-10-10 09:00:00 ตักบาตรวันสวรรคต ร9 60 คน
790 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-30 08:30:00 2019-10-30 16:30:00 ประชุมวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนปี 64 40
791 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-11 08:30:00 2019-10-11 16:30:00 ประชุมชี้แจงทุนวิจัย 50
792 ผศ.สมิทธิ์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-10-11 13:00:00 2019-10-11 16:30:00 จัดสอบปลายภาค 65
793 ริษา สุ่มประเสริฐ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-15 09:00:00 2019-10-15 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหาร สนอ. 30
794 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-10 13:00:00 2019-10-10 15:30:00 สอบวิชาความจริงของชีวิต 100 คน
795 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-15 09:00:00 2019-10-15 16:30:00 รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 20
796 ณัฐไชย เพิ่มเติม ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-25 08:30:00 2019-10-25 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะฯ 10
797 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-15 09:30:00 2019-10-15 16:05:00 รายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 10
798 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-18 08:30:00 2019-10-18 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 10
799 คุณปราณี ลานเอนกประสงค์ 2019-11-06 08:00:00 2019-11-06 16:00:00 บริจาคโลหิต 100
800 ผศ. ดร.รสริน ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-29 08:00:00 2019-10-29 16:30:00 อบรมประกัน 70
801 ผศ. ดร.รสริน ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-01 08:00:00 2019-11-01 16:30:00 ประชุม KM 70
802 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-17 09:00:00 2019-10-17 12:00:00 ประชุมหลักสูตรท่องเที่ยว 15
803 ละมัย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-29 07:30:00 2019-10-29 17:00:00 ประชุมสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง ผู้บริหารโีรงเรียนในสนถานศึกษา 250
804 ละมัย ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-10-29 07:30:00 2019-10-29 17:00:00 ประชุมสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง ผู้บริหารโีรงเรียนในสนถานศึกษา 15
805 ละมัย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-31 07:30:00 2019-10-31 17:30:00 ประชุมสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง ผู้บริหารโีรงเรียนในสนถานศึกษา 250
806 ละมัย ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-10-31 07:30:00 2019-10-31 17:30:00 ประชุมสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง ผู้บริหารโีรงเรียนในสนถานศึกษา 15
807 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-24 08:30:00 2019-10-24 16:30:00 ประชุมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 2562 หน่วยงานสนับสนุน 75
808 นุชา ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-10-15 15:01:00 2019-10-15 16:30:00 ซ้อมการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30
809 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-25 08:30:00 2019-10-25 13:00:00 ประชุมเกณฑ์ของหน่วยงานสนับสนุน 60
810 รักษาราชการแทนอธิการบดี ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-21 08:00:00 2019-10-21 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 35
811 รักษาราชการแทนอธิการบดี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-25 13:00:00 2019-10-25 16:30:00 ประชุมบุคลากร มรธ.กทม. และ มรธ.สป. 500
812 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-28 08:30:00 2019-10-28 16:30:00 ประชุมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรุงเทพฯ 60
813 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-10-28 08:30:00 2019-10-28 16:30:00 ประชุมทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรุงเทพฯ 10
814 รักษาราชการแทนอธิการบดี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-21 13:00:00 2019-10-21 16:30:00 ประชุมข้าราชการ 70
815 นายอัครเดช ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-11-12 13:00:00 2019-11-12 17:00:00 ประชุมอนุมัติเกรด 15
816 อ.ฎายิน ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-31 08:30:00 2019-10-31 16:30:00 อบรมโครงการตระหนักถึงการลอกผลงานทางวิชาการ 80
817 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-06 09:00:00 2019-11-06 13:00:00 ประชุมสภาวิชาการ 20
818 ธัญทิพย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-10-31 08:30:00 2019-10-31 16:30:00 ประชุมรายวิชาศึกษาทั่วไป 60
819 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-10 09:00:00 2019-11-10 16:49:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย 11/2562 35
820 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-11 08:30:00 2019-11-11 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย 11/2562 35
821 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-11 13:00:00 2019-11-11 18:00:00 รับรองผู้ชี้แจงระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 11/2562 10
822 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-22 08:30:00 2019-11-26 16:30:00 ประชุมผู้ผระเมินเกณฑ์คณะกับสถาบัน 100
823 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-11-25 08:30:00 2019-11-26 16:30:00 ประชุมผู้ประเมินเกณฑ์คณะกับสถาบัน 5
824 ศิริอร โพธิ์โต ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-28 08:30:00 2019-11-28 16:30:00 โครงการอบรม mindset 50
825 ศิริอร โพธิ์โต ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-11-28 08:30:00 2019-11-28 16:30:00 อบรม mindset 10
826 ศิริอร โพธิ์โต ห้องเตรียมเครื่องดื่ม 2019-11-28 08:30:00 2019-11-28 16:30:00 เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม อบรมmindset 10
827 ธีรยุทธ ซื่อสัตย์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-22 08:30:00 2019-10-22 16:30:00 ปรับปรุงระบบภาพระบบเสียง 5
828 ธัญทิพย์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-10-28 08:30:00 2019-10-28 16:30:00 พัฒนาหลักสูตร 100
829 วิลาวัณย์ฺ ทัศนัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-21 08:30:00 2019-10-21 16:30:00 ประชุม กบ 35
830 อ. ดร.ชัยมงคล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-10-27 08:30:00 2019-10-27 16:30:00 โครงการสัมนาทาง รปศ. ภาคพิเศษ 60
831 อ.บัณฑิตา ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-28 08:00:00 2019-10-28 12:00:00 โครงการเสวนาเตรียมพร้อมนักศึกษา 70
832 พวงเพ็ชร ศรีเย็น ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-29 08:30:00 2019-10-29 12:30:00 ประชุมเตรียมความพร้อม ซื้อจ้าง ปีงบประมาณ 2563 30
833 นิรุธ กลั่นเกษร ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-10-25 10:00:00 2019-10-25 12:00:00 ประชุม 10
834 อ.บัณฑิตา ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-10-28 08:00:00 2019-10-28 12:00:00 โครงการเสวนาเตรียมพร้อมนักศึกษา 10
835 อ.ดร.ลลิตา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-27 12:30:00 2019-11-27 17:00:00 อบรมเรื่องการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ 40
836 รัชนีย์ กลิ่นดีปลี ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-10-30 09:30:00 2019-10-30 12:00:00 ประชุมพิจารณาอาจารย์พิเศษ 16
837 อุภาภรณ์ เกษะประกร ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-25 09:09:00 2019-10-25 12:09:00 ประชุมงบประมาณ 20
838 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-12-24 08:30:00 2019-12-26 16:30:00 ประชุมเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตร รุ่นที่ 2 100
839 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-12-25 08:30:00 2019-12-26 16:30:00 รับรองวิทยากร 6
840 เอื้อมพร บ่อทอง ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-31 09:00:00 2019-10-31 16:30:00 ประชุม 10
841 นายมงคล พรสิริภักดี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-12-18 08:00:00 2019-12-19 16:30:00 จัดงานครอบครู โขน ละคร 200 คน
842 อ.บุญชู ลานพระพุทธรูป 2019-11-03 07:30:00 2019-11-03 17:30:00 กิจกรรมขายของ นศ. พ57/23 20
843 อ.บุญชู ลานพระพุทธรูป 2019-11-10 07:30:00 2019-11-10 17:30:00 กิจกรรมขายของ นศ. พ57/23 20
844 อ.บุญชู ลานพระพุทธรูป 2019-11-17 07:30:00 2019-11-17 17:30:00 กิจกรรมขายของ นศ. พ57/23 20
845 อ.บุญชู ลานพระพุทธรูป 2019-11-24 07:30:00 2019-11-24 17:30:00 กิจกรรมขายของ นศ. พ57/23 20
846 อ.บุญชู ลานพระพุทธรูป 2019-12-08 07:30:00 2019-12-08 17:30:00 กิจกรรมขายของ นศ. พ57/23 20
847 อ.บุญชู ลานพระพุทธรูป 2019-12-01 07:30:00 2019-12-01 17:30:00 กิจกรรมขายของ นศ. พ57/23 20
848 ผศ.ธัชกร ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-10-29 10:00:00 2019-10-29 12:30:00 ประชุม MOU 5
849 วาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-11-14 08:30:00 2019-11-14 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 5 15
850 อ.อริสรา จุลกิจวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-07 07:30:00 2019-11-08 17:00:00 ประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารและอาจารย์นิเทศ 250
851 อ.อริสรา จุลกิจวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-11-07 07:30:00 2019-11-08 17:00:00 ประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารและอาจารย์นิเทศ 15
852 อ.ประทับใจ ลานเอนกประสงค์ 2019-11-03 07:00:00 2019-11-03 16:30:00 ออกบูธของนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น59/23 20
853 อ.ประทับใจ ลานเอนกประสงค์ 2019-11-10 07:00:00 2019-11-10 16:30:00 ออกบูธของนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น59/23 20
854 ผศ.ดร.รสริน ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-11-01 08:00:00 2019-11-01 16:30:00 รับรองวิทยากร 10
855 อ.สุวรรณ รุจิโมระ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-11-13 12:30:00 2019-11-13 16:30:00 ประชุมหลักสูตรบัญชี 10
856 อ.อริสรา จุลกิจวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-11-07 07:30:00 2019-11-08 18:00:00 ประชุมสัมมนาอบรมครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ 15
857 นุชญาดา ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-11-13 09:00:00 2019-11-13 17:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 12
858 อ.ประพัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-03-08 08:00:00 2020-03-08 12:00:00 จัดสัมมนา 80
859 ธีรยุทธ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-10-30 09:00:00 2019-10-30 12:00:00 ปรับปรุงระบบ 5
860 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-11-15 08:30:00 2019-11-15 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการให้ทุน 11
861 อ.พิมพงา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-20 08:00:00 2019-11-20 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศน์ก่อนฝึกงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ 200
862 อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-11 09:00:00 2019-11-11 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 10
863 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-11-11 13:00:00 2019-11-11 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 5
864 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-10-30 08:30:00 2019-10-30 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 10
865 ธีรยุทธ ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-29 13:00:00 2019-10-29 16:30:00 ปรับปรุงระบบ 5
866 ธีรยุทธ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-10-29 13:00:00 2019-10-29 16:30:00 ปรับปรุงระบบ 5
867 ธีรยุทธ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-10-29 13:00:00 2019-10-29 16:30:00 ปรับปรุงระบบ 5
868 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-08 09:00:00 2019-11-08 16:30:00 สอบข้อเขียนผู้สมัครบัตรภูมิภาค​(ภาคกลาง)​รุ่นที่​1 40
869 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-11-08 13:00:00 2019-11-08 16:00:00 สอบข้อเขียนผู้สมัครบัตรภูมิภาค​(ภาคกลาง)​รุ่นที่​1 5
870 นงนุช สิริวนาสรรค์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-10-30 14:25:00 2019-10-30 14:25:00 ในการประชุมงบที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณแผ่นดินปี 2563 15
871 ริษา ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-07 09:00:00 2019-11-07 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 35
872 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-11-12 09:00:00 2019-11-12 16:30:00 สอบสัมภาษณ์ผลงานการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 10
873 พวงเพ็ชร ศรีเย็น ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-10-31 14:30:00 2019-10-31 16:30:00 ประชุมกรรมการก่อสร้าง 20
874 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-20 12:00:00 2019-11-20 16:45:00 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 100
875 นิรุธ กลั่นเกษร ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-06 13:01:00 2019-11-06 16:30:00 ประชุม 20
876 ธีรยุทธ ซื่อสัตย์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-11-07 08:30:00 2019-11-07 16:30:00 ปรับปรุงระบบภาพระบบเสียง 10
877 ธีรยุทธ ซื่อสัตย์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-07 09:00:00 2019-11-07 16:30:00 ปรับปรุงระบบภาพระบบเสียง 10
878 ธีรยุทธ ซื่อสัตย์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-11-07 09:00:00 2019-11-07 16:30:00 ปรับปรุงระบบภาพระบบเสียง 10
879 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-12-04 12:00:00 2019-12-04 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 75
880 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-01 08:40:00 2019-11-01 16:30:00 ประชุม 15
881 พวงเพ็ชร ศรีเย็น ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-11-06 13:30:00 2019-11-06 16:30:00 ประชุมงานจ้างปรับปรุงสนามหญ้าและบริเวณป้ายคณะวิทยาศาสตร์ ที่ มรธ.สป. 10
882 ผศ.ดร.พัชราภา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-15 12:00:00 2020-01-15 16:30:00 อบรมบุคลิกภาพ 80
883 อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-20 08:00:00 2019-11-20 17:00:00 ต้อนรับองคมนตรี 15
884 อนุชา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-11-13 12:00:00 2019-11-13 16:30:00 ประชุมงานพิกุลเกมส์ 150
885 ผศ.ดร.พัชราภา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-12-12 12:00:00 2019-12-12 16:30:00 อบรมนักศึกษา 60
886 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-12-02 08:30:00 2019-12-02 16:30:00 จัดงานบำเพ็ญพระราชกุศล ร9 100 คน
887 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-13 08:30:00 2019-11-13 17:00:00 ประชุมบุคลากร 250
888 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-11-06 13:00:00 2019-11-06 16:30:00 ประชุม 12
889 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-06 13:00:00 2019-11-06 16:30:00 ประชุมนักวิจัย 30
890 สุภาวิมล กือเย็น ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-12-12 08:30:00 2019-12-16 17:00:00 ประชุม AUN QA 100
891 สุภาวิมล กือเย็น ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-12-13 08:30:00 2019-12-16 17:00:00 ประชุม AUN QA 3
892 อ.ดร.วิชุดา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-12-17 08:00:00 2019-12-17 16:30:00 อบรมทำนองเสนาะ 100
893 อ.ดร.วิชุดา ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-12-17 07:45:00 2019-12-17 16:30:00 รับรองวิทยากรอบรมทำนองเสนาะ 10
894 นุชญาดา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-11-07 14:00:00 2019-11-07 17:30:00 ประชุมกิจการนักศึกษา 20
895 เสาวลักษณ์ แสงแก้ว ลานพระพุทธรูป 2019-11-08 09:00:00 2019-11-08 16:00:00 ตั้งบูธประชาสัมพันธ์รับสมัครงานฝ่ายการตลาดภาคสนาม บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 5
896 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-08 13:00:00 2019-11-08 16:30:00 ประชุมบริการวิชาการ 15
897 อ.ดร.วิชุดา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-22 08:00:00 2020-01-22 16:30:00 แข่งขันประกวดทำนองเสนาะ 150
898 อ.ดร.วิชุดา ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-22 08:00:00 2020-01-22 16:30:00 แข่งขันประกวดทำนองเสนาะ 15
899 อ.ดร.วิชุดา ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-01-22 08:00:00 2020-01-22 16:30:00 แข่งขันประกวดทำนองเสนาะ 15
900 อ.ดร.วิชุดา ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-01-22 08:00:00 2020-01-22 16:30:00 แข่งขันประกวดทำนองเสนาะ 15
901 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-08 09:30:00 2019-11-08 12:00:00 ประชุมการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาย่านกะดีจีน 15
902 อ.พิมพงา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-11-27 07:45:00 2019-11-27 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการคณะมนุษยฯ 90
903 อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-19 12:00:00 2019-11-19 16:30:00 ใช้ประชุมเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานขององคมนตรี 40
904 อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-19 12:00:00 2019-11-19 16:30:00 เตรียมต้อนรับองคมนตรี 20
905 อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-11-19 12:10:00 2019-11-19 16:30:00 เตรียมต้อนรับองคมนตรี 20
906 อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-11-20 08:00:00 2019-11-20 17:30:00 ต้อนรับองคมนตรี 20
907 วาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-14 08:30:00 2019-11-14 16:30:00 การประชุมพัฒนาแผนย่านกะดีจีน 30
908 นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-11-14 09:30:00 2019-11-14 12:00:00 ประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 8/2562 11
909 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-14 09:00:00 2019-11-14 12:00:00 ประชุมกรรมการบริหาร สนอ 3/2562 40
910 นงนุช สิริวนาสรรค์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-12-04 10:00:00 2019-12-04 16:30:00 ในการเปิดซองข้อเสนองานจ้างออกแบบก่อสร้างถนนพร้อมทางเท้าและระบบสาธารณูปโภค 7
911 อุภาภรณ์ เกษะประกร ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-18 09:30:00 2019-11-18 12:00:00 ประชุมงบประมาณ 20
912 นางสาวเสาวลักษณ์ แสงแก้ว ลานเอนกประสงค์ 2019-11-14 09:30:00 2019-11-14 16:30:00 ตั้งบูธรับสมัครงานบริษัทเดโมเพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 3
913 นที อยู่สำราญ ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-26 13:00:00 2019-11-26 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 10
914 อ.สุวรรณา รุจิโมระ ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-27 13:00:00 2019-11-27 17:00:00 ประชุมหลักสูตรบัญชี 12
915 อ.กรวิทย์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-04 12:30:00 2020-02-04 17:30:00 สัมมนานักศึกษา 80
916 ธีรยุทธ ซื่อสัตย์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-18 13:00:00 2019-11-18 16:30:00 จัดเตรียมระบบต้อนรับองคมนตรี 6
917 ธีรยุทธ ซื่อสัตย์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-19 08:30:00 2019-11-19 11:50:00 จัดเตรียมระบบต้อนรับองคมนตรี 6
918 ธีรยุทธ ซื่อสัตย์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-20 08:00:00 2019-11-20 16:30:00 ต้อนรับองคมนตรี 20
919 ธีรยุทธ ซื่อสัตย์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-15 08:30:00 2019-11-15 16:30:00 ปรับปรุงระบบภาพระบบเสียง 6
920 อ.กุลจิรพัส ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-12-04 08:00:00 2019-12-04 17:00:00 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะสุขภาวะและการปฐมพยาบาลจิตอาสาสาธารณะตามพระราโชบาย "รู้ไว้ ปลอดภัย แก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน" 200
921 นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-11-14 13:30:00 2019-11-14 16:30:00 ประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 8/2562 11
922 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-11-19 13:00:00 2019-11-19 16:30:00 วิพากย์โครงการปีงบประมาณ 64 20
923 นายธุวพล คงน้อย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-19 13:00:00 2019-11-19 16:30:00 วิพากย์ข้อเสนอโครงการ 64 20
924 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-15 09:30:00 2019-11-15 12:00:00 ประชุมชี้แจงการทำข้อเสนอปี64 20
925 นายธุวพล คงน้อย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-21 09:30:00 2019-11-21 16:30:00 วิพากษ์ข้อเสนอโครงการ 20
926 สราวุธ วาสนาสุขสันต์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-15 13:00:00 2019-11-15 16:30:00 เช็คระบบเครื่องปรับอากาศ VRV 5
927 วาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-18 08:30:00 2019-11-18 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 15
928 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-22 09:30:00 2019-11-22 15:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 8
929 อ.เมธาวี ห้องจันทร์แก้ว (ห้องเรียนลีลาศ) 2020-01-12 08:00:00 2020-01-12 16:30:00 โครงการเตรียมความพร้อมวิทย่ศาสตร์ฯ 30
930 อ.เมธาวี ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-01-12 08:00:00 2020-01-12 16:30:00 โครงการเตรียมความพร้อมวิทยาศาสตร์ฯ 30
931 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-12-17 08:30:00 2019-12-17 16:30:00 ประชมทำแผนกลยุทธ์ สนอ 50
932 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-12-18 08:30:00 2019-12-18 16:30:00 ประชุมจัดทำแผนกลุยุทธ์ สนอ 50
933 อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-17 08:00:00 2019-11-17 17:00:00 จัดเตรียมต้อนรับองคมนตรี 15
934 สราวุธ วาสนาสุขสันต์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-18 08:30:00 2019-11-18 16:30:00 ใช้ตรวจสอบสภาพเคร่องปรับอากาศ 5
935 ผศ.ดร.รสริน ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-12 08:00:00 2020-02-12 16:30:00 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 80
936 ผศ.ดร.รสริน ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-02-12 08:00:00 2020-02-12 16:30:00 ต้อนรับวิทยากร 10
937 ผศ.ดร.รสริน ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-29 08:00:00 2020-01-29 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ 80
938 ผศ.ดร.รสริน ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-01-29 08:00:00 2020-01-29 16:30:00 ต้อนรับวิทยากร 10
939 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-11-19 08:30:00 2019-11-19 12:00:00 ประชุมวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 64 20
940 อภิญญา ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-12-18 13:10:00 2019-12-18 16:00:00 ประชุมหน่วยงานประชาสัมพัน 6
941 นที อยู่สำราญ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-12-23 13:00:00 2019-12-23 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 10
942 นางสาวเสาวลักษณ์ แสงแก้ว ลานพระพุทธรูป 2019-11-19 09:00:00 2019-11-19 16:30:00 ตั้งบูธประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ชอปปิ้งออนไลน์โดยบริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด 5
943 ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-24 06:30:00 2019-11-24 16:00:00 บริษัทไมเนอร์เช่าใช้ห้อง 100
944 อ.วิฆนาย ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-12-03 07:30:00 2019-12-03 16:00:00 มอบวุฒิบัตร นักศึกษาจีน 40
945 ผศ.ดร.รสริน ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-02-12 08:00:00 2020-02-12 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ 15
946 ผศ.ดร.รสริน ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-12 08:00:00 2020-02-12 16:30:00 อบรมเชิงปฏินัติการฯ 20
947 นายธุวพล คงน้อย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-12-03 08:30:00 2019-12-03 16:30:00 ประชุมการดำเนินงานเส้นทางการท่องเที่ยวบางกอกใหญ่ 40 คน
948 ผศ.ธัชกร ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-27 12:30:00 2019-11-27 17:30:00 ประชุมบุคลากร 80
949 อ.วิฆนาย ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-12-02 08:00:00 2019-12-02 16:30:00 ซ้อมพิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาจีน 50
950 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-25 10:00:00 2019-11-25 14:00:00 ประชุม สนอ 12
951 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2019-12-26 07:30:00 2019-12-26 09:30:00 ทำบุญปีใหม่และปราบดาภิเษกพระเจ้าตากสินมหาราช 200 คน
952 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ลานพิกุลจัน 2019-12-25 08:30:00 2019-12-26 15:00:00 งานปราบดาภิเษกพระเจ้าตากสินมหาราช 200คน
953 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-27 09:00:00 2019-11-27 12:00:00 ประชุมกองทุนพัฒนาบุคลากร 10
954 อ.จีรภา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-11-28 15:30:00 2019-11-28 16:30:00 ประชุมสโมสรนักศึกษา 80
955 อ.จีรภา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-12-04 13:00:00 2019-12-04 16:30:00 ประชุมนักกีฬา 80
956 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2019-12-13 09:30:00 2019-12-13 13:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 10
957 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-08 09:00:00 2020-01-08 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 10
958 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-03-11 08:45:00 2020-03-11 15:45:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 10
959 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-04-08 08:30:00 2020-04-08 15:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 10
960 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-05-27 08:00:00 2020-05-27 16:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 10
961 อ.สุวรรณา รุจิโมระ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-12-04 13:00:00 2019-12-04 17:00:00 ประชุมหลักสูตร 10
962 ผศ.ดร.พัฒนา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-01-13 08:00:00 2020-01-13 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบติการ 50
963 อ.ดร.นพวรรณ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-11-27 13:00:00 2019-11-27 17:00:00 ประชุม MBA 6
964 นายสราวุธ วาสนาสุขสันต์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-11-29 10:00:00 2019-11-29 16:30:00 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 5
965 นายสราวุธ วาสนาสุขสันต์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-11-29 10:00:00 2019-11-29 16:30:00 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 5
966 นายสราวุธ วาสนาสุขสันต์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-11-29 10:00:00 2019-11-29 16:30:00 ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 5
967 ผศ.ศศิธร ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-12-18 08:00:00 2019-12-18 12:00:00 อบรมนักศึกษา 50
968 อ.ประพัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-12-11 13:00:00 2019-12-11 16:00:00 อบรมพัฒนาศักยภาพ 120
969 อัครเดช ห้องประชุมนพมาศ 2019-12-24 13:00:00 2019-12-24 17:00:00 อนุมัติเกรด 15
970 วาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมนพมาศ 2019-12-04 08:30:00 2019-12-04 12:00:00 ประชุมนักวิจัย 30
971 อุทุมภรณ์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-12-04 13:00:00 2019-12-04 16:30:00 เพื่อต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู 20
972 นายมงคล พรสิริภักดี ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-12-19 07:00:00 2019-12-19 16:30:00 จัดพิธีครอบครู 10 คน
973 นายศิริชัย สุรงค์เลิศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-08 12:00:00 2020-01-08 16:50:00 จัดสอบ DRU Test 90
974 อนุชา ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-12-11 08:00:00 2019-12-11 16:30:00 ประชุมบุคคลากร 80
975 อ.อริสรา จุลกิจวัฒน์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-12-18 13:00:00 2019-12-18 16:30:00 สัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน 275
976 อ.อริสรา จุลกิจวัฒน์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-01-15 12:00:00 2020-01-15 16:30:00 สัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน 275
977 อ.ชมพรรณ ลานเอนกประสงค์ 2019-12-19 09:00:00 2019-12-19 17:00:00 วจก job 80
978 อ.พรทิพย์ ลานพระพุทธรูป 2019-12-15 08:00:00 2019-12-15 18:00:00 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 20
979 อ.พรทิพย์ ลานพระพุทธรูป 2019-12-22 08:00:00 2019-12-22 18:00:00 กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 20
980 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-05 13:00:00 2020-01-05 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 -
981 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-06 10:00:00 2020-01-06 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 35
982 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-06 13:00:00 2020-01-06 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 10
983 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-14 10:00:00 2020-01-14 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563 20
984 สราวุธ ห้องประชุมนพมาศ 2019-12-12 10:00:00 2019-12-12 14:00:00 ประชุมงานก่อสร้าง 10
985 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-12-11 08:30:00 2019-12-11 16:30:00 ประชุมชุมชน 50
986 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมศรีเจริญ 2019-12-16 08:30:00 2019-12-16 16:30:00 ประชุมชุมชนบางกอกใหญ่ 50
987 นงนุช สิริวนาสรรค์ ห้องประชุมนพมาศ 2019-12-12 14:01:00 2019-12-12 16:30:00 ประชุม 8
988 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2019-12-12 07:30:00 2019-12-12 09:00:00 ทำบุญตักบาตร 50 คน
989 จิรายุ พลับสวาท ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2019-12-25 12:00:00 2019-12-25 16:00:00 อบรมการใช้งาน Edoc 100
990 จิรายุ พลับสวาท ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-01-08 12:00:00 2020-01-08 16:00:00 อบรมการใช้งาน Edoc 100
991 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2020-05-13 09:00:00 2020-05-13 14:30:00 ประชุมสภาวิชาการ 5/2563 15
992 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2020-06-10 09:00:00 2020-06-10 14:30:00 ประชุมสภาวิชาการ 6/2563 15
993 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2020-07-08 09:00:00 2020-07-08 14:30:00 ประชุมสภาวิชาการ 7/2563 15
994 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2020-08-13 09:00:00 2020-08-13 14:30:00 ประชุมสภาวิชาการ 8/2563 15
995 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2020-09-09 09:00:00 2020-09-09 14:30:00 ประชุมสภาวิชาการ 9/2563 15
996 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2020-10-14 09:00:00 2020-10-15 14:30:00 ประชุมสภาวิชาการ 10/2563 15
997 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2020-11-11 09:00:00 2020-11-11 14:30:00 ประชุมสภาวิชาการ 11/2563 15
998 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมนพมาศ 2020-12-09 09:00:00 2020-12-09 14:30:00 ประชุมสภาวิชาการ 12/2563 15
999 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-01-08 12:00:00 2020-01-08 16:30:00 ประชุมสภาวิชาการ 1/2563 15
1000 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-03-11 09:00:00 2020-03-11 14:30:00 ประชุมสภาวิชาการ 3/2563 15
1001 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-04-08 09:00:00 2020-04-08 14:30:00 ประชุมสภาวิชาการ 4/2563 15
1002 ปราณี ลานพระพุทธรูป 2019-12-12 07:00:00 2019-12-12 16:00:00 จัดบูทกิจกรรมสมูทอี 100
1003 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-05-13 09:00:00 2020-05-13 14:30:00 รับรองผู้ชี้แจงประชุมสภาวิชาการ 5/2563 10
1004 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-06-10 09:00:00 2020-06-10 14:30:00 รับรองผู้ชี้แจงประชุมสภาวิชาการ 6/2563 10
1005 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-07-08 09:00:00 2020-07-08 14:30:00 รับรองผู้ชี้แจงประชุมสภาวิชาการ 7/2563 10
1006 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-08-13 09:00:00 2020-08-13 14:30:00 รับรองผู้ชี้แจงประชุมสภาวิชาการ 8/2563 10
1007 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-09-09 09:00:00 2020-09-09 14:30:00 รับรองผู้ชี้แจงประชุมสภาวิชาการ 9/2563 10
1008 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-10-14 09:00:00 2020-10-14 14:30:00 รับรองผู้ชี้แจงประชุมสภาวิชาการ 10/2563 10
1009 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-11-11 09:00:00 2020-11-11 14:30:00 รับรองผู้ชี้แจงประชุมสภาวิชาการ 11/2563 10
1010 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-12-09 09:00:00 2020-12-09 14:30:00 รับรองผู้ชี้แจงประชุมสภาวิชาการ 12/2563 10
1011 อ.อริสรา ลานเอนกประสงค์ 2019-12-11 12:30:00 2019-12-11 17:00:00 คัดนักกีฬา e-sport 30
1012 กฤษณะ ตู้นอก ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-12-25 09:00:00 2019-12-25 14:30:00 ประชุม 15
1013 กฤษณะ ตู้นอก ห้องประชุมนพมาศ 2019-12-27 10:00:00 2019-12-27 14:00:00 ประชุม 20
1014 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-12-16 07:30:00 2019-12-16 16:30:00 การประชุม AUN-QA 65
1015 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-12-16 07:30:00 2019-12-16 17:00:00 การประชุม AUN-QA 65
1016 นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-12-18 09:30:00 2019-12-18 12:00:00 ประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 8/2562 11
1017 อ.ดร.ไกรรัช เทศมี ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-01-09 08:00:00 2020-01-09 16:30:00 ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 80
1018 อุทุมภรณ์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-12-17 12:30:00 2019-12-17 16:30:00 ต้อนรับผู้บริหารจากจีน 10
1019 นงนุช สิริวนาสรรค์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-12-16 10:00:00 2019-12-16 12:30:00 ประชุมกรรมการพิจารณาผลงานจ้างออกแบบก่อสร้างถนนพร้อมทางเท้าและสาธารณูปโภค 6
1020 ศิริอร​ โพธิ์โต ห้องประชุมนพมาศ 2019-12-23 09:00:00 2019-12-23 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 15
1021 อ.ดร.นิรมล ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-12 12:00:00 2020-02-12 17:00:00 ปัจฉิมนิเทศ 70
1022 นางสาวละมัย พันธุระ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-09 08:00:00 2020-01-09 17:00:00 ประชุมสัมมนาทางวิชาการแลกเปลียยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา 200
1023 นางสาวละมัย พันธุระ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-01-09 08:00:00 2020-01-09 17:00:00 ประชุมสัมมนาทางวิชาการแลกเปลียยนความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา 200
1024 อ.อรวรรณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-01-29 08:00:00 2020-01-29 16:00:00 จัดสัมมนาทางวิชาการ 80
1025 ฌิรพัฒน์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-12-19 08:30:00 2019-12-19 12:00:00 ประชุมงาน 10
1026 อภิญญา ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-12-19 14:00:00 2019-12-19 16:30:00 ประชุมงานประชาสัมพันธ์ 6
1027 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-11 11:00:00 2020-02-11 17:00:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 20
1028 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2020-03-10 11:00:00 2020-03-10 17:00:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 20
1029 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2020-04-21 11:00:00 2020-04-21 17:00:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 20
1030 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2020-05-19 11:00:00 2020-05-19 17:00:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 20
1031 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2020-06-09 11:00:00 2020-06-09 17:00:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 20
1032 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2020-07-14 11:00:00 2020-07-14 17:00:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 20
1033 นางสาววิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2020-08-06 11:00:00 2020-08-06 17:00:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 20
1034 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมนพมาศ 2019-12-26 08:30:00 2019-12-26 12:00:00 ต้อนรับศึกษาดูงาน 15
1035 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-31 08:30:00 2020-01-31 16:30:00 จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 1/2563 80
1036 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-01-31 08:30:00 2020-01-31 16:30:00 รับรองวิทยากรโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2
1037 อ.ดร.ลลิตา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-21 08:30:00 2020-01-21 12:30:00 อบรมการถ่ายภาพเพื่องานประเพื่องานประชาสัมพันธ์ 100
1038 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-12-24 14:00:00 2019-12-24 17:00:00 การประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 7
1039 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-15 12:00:00 2020-01-15 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 75
1040 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2019-12-23 13:00:00 2019-12-23 16:00:00 สวดมนต์ท้ายปี 50 คน
1041 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2019-12-23 13:00:00 2019-12-23 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 15
1042 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2019-12-24 08:30:00 2019-12-24 12:00:00 สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกผระสบการณ์วิชาชีพธนบุรีลอดจ์ 7
1043 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-17 08:00:00 2020-01-17 13:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
1044 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-07-22 08:00:00 2020-07-22 13:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 10
1045 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-08-26 08:00:00 2020-08-26 15:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
1046 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-09-09 08:00:00 2019-12-20 10:50:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
1047 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-10-14 08:00:00 2020-10-14 11:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
1048 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-11-11 08:00:00 2020-11-11 11:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
1049 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-12-09 08:30:00 2020-12-09 11:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 15
1050 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-02-12 08:00:00 2020-02-12 16:30:00 ประชุมสภาวิชาการ 20
1051 ดุษฎี พงษ์ทรัพย์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-30 14:00:00 2020-01-30 16:30:00 ประชุมตัวแทน สทศ. 200
1052 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมนพมาศ 2019-12-25 15:00:00 2019-12-25 15:30:00 ทอลองระบบ 3
1053 อ.ดร.ลลิตา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-28 12:30:00 2020-01-28 16:30:00 โครงการ "เทคนิคการสร้างสรรค์ขึ้นงานโฆษณาดีไม่มีบังเอิญ" 80
1054 นางริษา สุ่มประเสริฐ ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-02 09:00:00 2020-01-02 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 35
1055 อบรมเพื่อนพัฒนาสมรรถภาพ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-16 08:00:00 2020-02-16 17:00:00 อบรมเพื่อนพัฒนาสมรรถภาพ 60
1056 ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-23 08:00:00 2020-02-23 17:00:00 อบรมเพื่อนพัฒนาสมรรถภาพ 60
1057 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2019-12-27 11:00:00 2019-12-27 16:22:00 ประชุมคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 8
1058 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-10 09:00:00 2020-01-10 15:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 10
1059 พวงเพ็ชร ศรีเย็น ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-01-02 13:15:00 2020-01-02 16:30:00 ประชุมติดตามผลการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอาคาร 15 ชั้น 10
1060 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-08 12:00:00 2020-01-08 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา 65
1061 อ.ดร.ลลิตา โรงอาหาร 2020-01-08 12:00:00 2020-01-08 14:00:00 จัดกิจกรรมแยกขยะเพื่อโลกเพื่อเรา 50
1062 อ.ดร.ลลิตา โรงอาหาร 2020-01-09 12:00:00 2020-01-09 14:00:00 จัดกิจกรรมแยกขยะเพื่อโลกเพื่อเรา 50
1063 อ.ดร.ลลิตา โรงอาหาร 2020-01-10 12:00:00 2020-01-10 14:00:00 จัดกิจกรรมแยกขยะเพื่อโลกเพื่อเรา 50
1064 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-09 09:00:00 2020-01-09 17:00:00 ประชุมกบ 1/2563 40
1065 วาศิณี สุวรรณระวี ห้องเตรียมเครื่องดื่ม 2020-01-03 10:00:00 2020-01-03 14:00:00 ชี้แจงการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย flagship ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15
1066 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-09 10:00:00 2020-01-09 12:00:00 ประชุมคัดเลือกข้าราขการพลเรือนดีเด่น 16
1067 สุชาดา ธโนภานุวัฒน์ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-01-20 08:30:00 2020-01-20 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 12
1068 อ.วิเชียร ลานเอนกประสงค์ 2020-02-17 08:00:00 2020-02-21 16:35:00 แสดงนิทรรศการผลงาน computer art 50
1069 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-07 09:00:00 2020-01-07 16:30:00 ประชุมพัฒนาโครงการวิจัย 30
1070 อ.สิรปรกรณ์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-01-10 12:30:00 2020-01-10 17:30:00 ปรชุมหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 10
1071 อ.ชยาภา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-02 08:00:00 2020-02-02 17:00:00 อบรมการสอนคณิตศาสตร์แบบโครงการ 60
1072 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2020-01-09 07:30:00 2020-01-09 08:30:00 ทำบุญตักบาตร 50 คน
1073 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2020-01-16 07:30:00 2020-01-16 08:30:00 ตักบาตร 50 คน
1074 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2020-01-23 07:30:00 2020-01-23 08:30:00 ตักบาตร 50 คน
1075 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2020-01-30 07:30:00 2020-01-30 08:30:00 ตักบาตร 50 คน
1076 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2020-02-06 07:30:00 2020-02-13 08:30:00 ตักบาตร 50 คน
1077 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2020-02-20 08:30:00 2020-02-20 08:30:00 ตักบาตร 50 คน
1078 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2020-02-27 07:30:00 2020-02-27 08:30:00 ตักบาตร 50 คน
1079 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2020-02-06 07:30:00 2020-02-06 08:30:00 ตักบาตร 50 คน
1080 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2020-02-13 07:30:00 2020-02-13 08:30:00 ตักบาตร 50 คน
1081 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-13 08:30:00 2020-02-14 16:30:00 จัดงานวันราชภัฏ 200 คน
1082 วาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-24 08:30:00 2020-02-24 16:30:00 โครงการ km 60
1083 วาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-25 08:30:00 2020-02-25 16:30:00 โครงการ km 60
1084 วาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-26 08:30:00 2020-02-26 16:30:00 โครงการ km 60
1085 วาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-02-24 08:30:00 2020-02-24 16:30:00 โครงการ km 20
1086 วาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-02-25 08:30:00 2020-02-25 16:30:00 โครงการ km 20
1087 วาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-02-26 08:30:00 2020-02-26 16:30:00 โครงการ km 20
1088 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-01-10 08:30:00 2020-01-10 11:30:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 5
1089 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-21 09:00:00 2020-01-21 15:00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 10
1090 ดร.ลลิตา ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-01-27 11:00:00 2020-01-27 17:30:00 จัดเสวนา 10
1091 ดร.ลลิตา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-27 09:00:00 2020-01-27 17:30:00 จัดเสวนา 100
1092 ดร.ลลิตา ลานเอนกประสงค์ 2020-01-28 08:00:00 2020-01-31 17:30:00 นิทรรศการ 40
1093 ผศ.ศศิธร ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-01-28 08:00:00 2020-01-28 12:30:00 อบรม 80
1094 ผศ.ศศิธร ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-04 13:00:00 2020-02-04 15:00:00 อบรม 80
1095 อ.ฎายิน ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-26 08:00:00 2020-01-26 16:00:00 จัดอบรม 100
1096 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-13 09:30:00 2020-01-13 16:30:00 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติ พม. สายสนับสนุนวิชาการ และสายวิชาการ 10
1097 ผศ.ดร. พัฒนา ศรีสุรักษ์ ห้องจันทร์แก้ว (ห้องเรียนลีลาศ) 2020-01-13 13:12:00 2020-01-13 13:12:00 โครงการ Korean Day 30
1098 ผศ.ดร. พัฒนา ศรีสุรักษ์ ห้องจันทร์แก้ว (ห้องเรียนลีลาศ) 2020-01-13 09:00:00 2020-01-13 16:30:00 โครงการ Korean Day 30
1099 อ.ศิริกุล ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-27 09:00:00 2020-01-27 12:00:00 โครงการอบรมสัมนา 60
1100 ผศ.ดร.ศิกษก ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-17 09:00:00 2020-02-17 15:00:00 นำเสนอผลงาน 50
1101 นายศิริชัย สุรงค์เลิศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-04-08 12:00:00 2020-04-08 16:00:00 จัดสอบ dru test ให้กับนักศึกษา 80
1102 นายศิริชัย สุรงค์เลิศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-05 12:00:00 2020-02-05 16:00:00 จัดสอบ dru test ให้กับนักศึกษา 80
1103 นายศิริชัย สุรงค์เลิศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-03-11 12:00:00 2020-03-11 16:00:00 จัดสอบ dru test ให้กับนักศึกษา 80
1104 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-03-01 13:00:00 2020-03-01 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 -
1105 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-03-02 10:00:00 2020-03-02 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 32
1106 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2020-03-02 13:00:00 2020-03-02 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่3/2563 10
1107 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-05-31 13:00:00 2020-05-31 16:30:00 จัดเตรียนมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 -
1108 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-06-01 10:00:00 2020-06-01 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 32
1109 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2020-06-01 13:00:00 2020-06-01 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 15
1110 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-08-02 13:00:00 2020-08-02 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 -
1111 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-08-03 10:00:00 2020-08-03 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 32
1112 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2020-08-03 13:00:00 2020-08-03 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 15
1113 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-09-06 13:00:00 2020-09-06 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 -
1114 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-09-07 10:00:00 2020-09-07 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 32
1115 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2020-09-07 13:00:00 2020-09-07 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 15
1116 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-10-04 13:00:00 2020-10-04 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 -
1117 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-10-05 10:00:00 2020-10-05 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 32
1118 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2020-10-05 13:00:00 2020-10-05 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 15
1119 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-11-01 13:00:00 2020-11-01 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 -
1120 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-11-02 10:00:00 2020-11-02 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 32
1121 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมนพมาศ 2020-11-02 13:00:00 2020-11-02 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 15
1122 อุทุมภรณ์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-01-17 08:30:00 2020-01-17 12:00:00 ต้อนรับและประชุมหารือ กับ Ocean University of china 30
1123 อุทุมภรณ์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-17 08:30:00 2020-01-17 12:00:00 เพื่อต้อนรับ Ocean university of china 30
1124 วิลาวัณย์ ทัศนัย ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-16 09:00:00 2020-01-16 12:00:00 ประชุมกรรมการบริหาร สนอ 30
1125 สราวุธ วาสนาสุขสันต์ ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-09 12:01:00 2020-01-09 15:00:00 ประชุมงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 10
1126 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-02-11 09:30:00 2020-02-11 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 32
1127 นายศิริชัย สุรค์เลิศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-05-13 12:00:00 2020-05-13 16:00:00 จัดสอบ dru test ให้กับนักศึกษา 80
1128 นายศิริชัย สุรงค์เลิศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-06-10 12:00:00 2020-06-10 16:00:00 จัดสอบ dru test ให้กับนักศึกษา 80
1129 นายศิริชัย สุรงค์เลิศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-07-08 12:00:00 2020-07-08 16:00:00 จัดสอบ dru test ให้กับนักศึกษา 80
1130 นายศิริชัย สุรงค์เลิศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-08-19 12:00:00 2020-08-19 16:00:00 จัดสอบ dru test ให้กับนักศึกษา 80
1131 นายศิริชัย สุรงค์เลิส ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-09-09 12:00:00 2020-09-09 16:00:00 จัดสอบ dru test ให้กับนักศึกษา 80
1132 นายศิริชัย สุรงค์เลิศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-10-07 12:00:00 2020-10-07 16:00:00 จัดสอบ dru test ให้กับนักศึกษา 80
1133 นายศิริชัย สุรงค์เลิศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-11-11 12:00:00 2020-11-11 16:00:00 จัดสอบ dru test ให้กับนักศึกษา 80
1134 นายศิริชัย สุรงค์เลิศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-12-09 12:00:00 2020-12-09 16:00:00 จัดสอบ dru test ให้กับนักศึกษา 80
1135 นางสาวิภาวี แซ่อึ๊ง ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-02-11 13:00:00 2020-02-11 18:00:00 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 5
1136 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-05 09:00:00 2020-02-05 16:30:00 คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 20
1137 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-16 08:30:00 2020-01-16 16:30:00 สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย คัดเลือก สาขาคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 7
1138 นุชญาดา ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-15 12:30:00 2020-01-15 17:30:00 ประชุมคณประจำคณะ 15
1139 ผศ.ดร.พัฒนา ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-02-21 07:30:00 2020-02-21 16:35:00 รับรองวิทยากร 15
1140 ผศ.ดร.พัฒนา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-21 07:30:00 2020-02-21 16:35:00 ประชุม International Conferrence , India 50
1141 อ.อริสรา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-05 12:00:00 2020-02-05 17:05:00 โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน นวัตกรรม 200
1142 ณัฐไชย เพิ่มเติม ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-15 13:00:00 2020-01-15 15:30:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 25
1143 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-23 08:30:00 2020-01-23 16:30:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการ OKRs 30
1144 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-01-23 08:30:00 2020-01-23 16:30:00 รับรองวิทยากร 10
1145 อ.พรทิพย์ ธนรติกุล ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-03-01 07:30:00 2020-03-01 16:30:00 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 100
1146 นายณัฐไชย เพิ่มเติม ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-16 13:00:00 2020-01-16 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ 25
1147 ปราณี หวังสกุลโชค ลานพระพุทธรูป 2020-01-16 08:00:00 2020-01-16 16:00:00 ตั้งบูธ 100
1148 จตุพร โรงอาหาร 2020-01-15 08:30:00 2020-01-15 16:30:00 ตั้งบูทประชาสัมพันธ์AIS 100
1149 ฌิรพัฒน์ ภู่ทอง ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-01-21 12:00:00 2020-01-21 16:30:00 ประชุมโทรศัพท์มหาวิทยาลัย 10
1150 นายณัฐไชย เพิ่มเติม ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-17 13:00:00 2020-01-17 16:30:00 ประชุมกลุ่มพัฒนา OTOP สมุทรปราการ 25
1151 อ.อริสรา จุลกิจวัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-16 15:30:00 2020-01-16 16:30:00 ประชุมสัมมนากีฬาพิกุลเกมส์ 200
1152 ดร.ลลิตา โรงอาหาร 2020-01-22 11:00:00 2020-01-22 12:00:00 จัดเสวนา 40
1153 ดร.ลลิตา โรงอาหาร 2020-01-23 11:00:00 2020-01-23 12:00:00 จัดเสวนา 40
1154 นุชญาดา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-20 12:00:00 2020-01-20 16:30:00 ประชุมกิจการนักศึกษา 40
1155 อ.ธมนวรรณ์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-29 08:00:00 2020-01-29 16:00:00 สัมมนา 80
1156 อ.นุชรา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-05 08:30:00 2020-02-05 11:50:00 อบรมตีกลอง 40
1157 วิลาวัณย์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-18 08:30:00 2020-02-18 16:30:00 ประชุมจัดทำแผนกลุยุทธ์ 80
1158 วิลาวัณย์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-19 08:30:00 2020-02-19 16:30:00 ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ 80
1159 นายณัฐไชย เพิ่มเติม ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-20 13:00:00 2020-01-20 16:29:00 ประชุมคณะกรรมการ OTOP มรธ. สป. 25
1160 รักษาราชการแทนอธิการบดี ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-20 09:00:00 2020-01-20 12:00:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 10
1161 นที อยู่สำราญ ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-27 13:00:00 2020-01-27 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 9
1162 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-20 10:00:00 2020-01-20 16:30:00 สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1 /2563 10
1163 อ.ฎายิน ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-19 08:00:00 2020-02-19 17:00:00 อบรมบั 80
1164 อ.ฎายิน ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-07 08:00:00 2020-02-07 17:00:00 อยรมบัญชี 100
1165 วิลาวัณย์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-02-06 09:00:00 2020-02-06 17:00:00 ประชุม กบ 40
1166 นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-01-24 09:30:00 2020-01-24 16:30:00 ประชุมบุคลากรประจำเดือน มกราคม 2563 11
1167 ผศ.ดร.หฤทภัค อภิรัตน์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-08-05 08:00:00 2020-08-05 16:30:00 จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ 100
1168 ผศ.ดร.หฤทภัค อภิรัตน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-08-05 08:00:00 2020-08-05 16:30:00 จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ 100
1169 อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-01-21 09:30:00 2020-01-21 11:59:00 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 5
1170 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2020-03-05 09:00:00 2020-03-05 16:30:00 ตรวจสอบคุณวุฒิ พม.สายวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 10
1171 วิลาวัณย์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-22 13:00:00 2020-01-22 15:30:00 ประชุมกรรมการสภาวิชาการ วาระพืเศษ 1/2563 10
1172 อัครเดช ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-04 13:00:00 2020-02-04 16:00:00 ประชุมอนุมัติเกรด 15
1173 อ.ชาดา บุนนาค ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-03-12 08:25:00 2020-03-12 16:30:00 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน” 85
1174 อ.ชาดา บุนนาค ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-21 08:30:00 2020-02-21 18:30:00 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คัดลายมือและเขียนพู่กันจีน” 150
1175 สุวรรณา ศิลลา ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-02-07 13:30:00 2020-02-07 16:30:00 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 5
1176 วัชรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-23 17:00:00 2020-01-23 18:00:00 ประชุม นศ.ปี 1 300
1177 อ.ชยาภา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-16 08:00:00 2020-02-16 17:05:00 อบรมการสอนคณิตศาสตร์แบบโครงการ 60
1178 วัชรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-23 17:00:00 2020-01-23 18:00:00 ประชุม นศ.ปี 1 300
1179 วัชรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-01-23 17:00:00 2020-01-23 18:00:00 ประชุม นศ.ปี 1 300
1180 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-01-23 13:00:00 2020-01-23 16:30:00 ประชุมกลั่นกรองเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 10
1181 อ.ฎายิน ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-26 08:00:00 2020-02-26 17:00:00 จัดอบรม[y 120
1182 อ.ฎายิน ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-26 08:00:00 2020-02-26 17:00:00 จัดอบรมบัญชี 120
1183 ผศ.ดร.ภัทรา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-25 12:30:00 2020-02-25 17:30:00 อบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด 50
1184 อ.ชมพรรณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-02 13:00:00 2020-02-02 16:00:00 พบนักศึกษาใหม่ 62 120
1185 นงนุช สิริวนาสรรค์ ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-30 13:30:00 2020-01-30 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้เกี่ยวข้องของงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียน 20
1186 พวงเพ็ชร ศรีเย็น ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-01-27 13:30:00 2020-01-27 16:00:00 ประชุมติดตามการจัดหาพัสดุ ของคณะวิทยาศาตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 7
1187 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-28 10:00:00 2020-01-28 15:30:00 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 10
1188 อ.สุวรรณา รุจิโมระ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-01-29 13:00:00 2020-01-29 17:00:00 ประชุมสาขาบัญชี 10
1189 ปรัชญา เหลือเจริญ ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-06 08:30:00 2020-02-06 16:30:00 การประชุมสภาองกรค์ชุมชนธนบุรี 20
1190 ปรัชญา เหลือเจริญ ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-02-21 08:30:00 2020-02-21 16:30:00 การประชุมสภาองกรค์ชุมชนธนบุรี 50
1191 อ.ชมพรรณ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-13 12:45:00 2020-02-13 16:30:00 จัดเสวนา 80
1192 ศิริอร โพธิ์โต ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-03 09:00:00 2020-02-03 16:30:00 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 15
1193 อ.กานต์รวี ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-02-16 09:00:00 2020-02-16 14:00:00 แถลงข่าว 20
1194 นางสาวอรอุมา ชัชวาลชาติ ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-30 09:00:00 2020-01-30 12:00:00 ปิดตรวจของมหาวิทยาลัยจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 15
1195 อุทุมภรณ์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-01-30 13:00:00 2020-01-30 16:30:00 ประชุมงานวิเทศสัมพันธ์เรื่องนักศึกษาจีน 10
1196 อุทุมภรณ์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-01-30 13:00:00 2020-01-30 16:30:00 ประชุมงานวิเทศสัมพันธ์เรื่องนักศึกษาจีน 40
1197 อาจารย์อามีนะฮ์ เบ็ญสะอาด ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-11 08:00:00 2020-02-11 17:00:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ 100 คน
1198 อาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-03-15 08:00:00 2020-03-16 17:00:00 งานประมวลผลงานด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 100
1199 อาจารย์ ดร.ชนิดา จันทร์งาม ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-03-15 08:00:00 2020-03-16 17:00:00 งานประมวลผลงานด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2562 10
1200 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-04-16 10:00:00 2020-04-16 17:00:00 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 15
1201 ศิริอร​ โพธิ์โต ห้องประชุมนพมาศ 2020-04-16 15:01:00 2020-04-16 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 15
1202 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-01-31 12:30:00 2020-01-31 18:30:00 ประชุมคณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 15
1203 อนุชา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-03-12 08:00:00 2020-03-12 15:30:00 โครงการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee 70
1204 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-03-13 08:30:00 2020-03-16 17:30:00 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 100
1205 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-03-18 08:30:00 2020-03-18 17:30:00 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 100
1206 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องจันทร์แก้ว (ห้องเรียนลีลาศ) 2020-03-13 08:30:00 2020-03-18 17:30:00 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 100
1207 นงนุช สิริวนาสรรค์ ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-26 13:30:00 2020-02-26 16:30:00 ประชุมก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาสาสตร์และอาคารเรียน 20
1208 สราวุธ วาสนาสุขสันต์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-02-03 09:30:00 2020-02-03 16:30:00 ประชุมงานก่อสร้างห้องน่้ำอาคาร 1 12
1209 อนุชา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-11 14:00:00 2020-02-11 16:30:00 จัดเตรียมห้องประชุมโครงการประกวดอ่านร้อยแก้วภาษาไทย 30
1210 อนุชา ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-03-12 08:00:00 2020-03-12 15:00:00 รับรองวิทยากรฯ 10
1211 สุวรรณา ศิลลา ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-02-07 10:30:00 2020-02-07 13:00:00 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย 5
1212 วิลาวัณย์ ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-02-13 08:30:00 2020-02-13 12:00:00 ประชุมกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี 30
1213 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-13 08:15:00 2020-02-13 16:30:00 ประชุมตอบคำถาม AUN-QA 30
1214 อ.จีรภา ลานเอนกประสงค์ 2020-02-25 09:00:00 2020-02-25 16:30:00 เลือกนายกสโมสร 100
1215 ฌิรพัฒน์ ภู่ทอง ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-06 08:30:00 2020-02-06 16:00:00 อบรมการใช้ระบบโทรศัพท์ VOIP 80
1216 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-02-06 11:00:00 2020-02-06 12:00:00 ประชุมคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติงานศูนย์ฝึกประสบการธนบึรี สมุทรปราการ 5
1217 ผศ.ว่าที่ ร.ต. สุชาติ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-04-05 09:00:00 2020-04-05 17:00:00 โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ 40
1218 พีรณัฐ ห้องประชุมนพมาศ 2020-04-13 11:28:00 2020-04-13 14:30:00 ประขุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทน 8
1219 ผศ.ธัชกร ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-03-10 09:30:00 2020-03-10 17:30:00 ประชุมคณะ 70
1220 ผศ.ธัชกร ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-03-11 13:00:00 2020-03-11 17:00:00 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 25
1221 นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-02-14 13:30:00 2020-02-14 16:30:00 ประชุมบุคลากรประจำเดือน 11
1222 เอื้อมพร บ่อทอง ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-20 09:00:00 2020-02-20 13:00:00 ประชุม 19
1223 วาศิณี สุวรรณระวี ห้องเตรียมเครื่องดื่ม 2020-02-07 09:00:00 2020-02-07 16:30:00 กรอกข้อมูลวิจัย 10
1224 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-02-11 08:30:00 2020-02-11 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการย่านกะดีจีน 20
1225 อ.กานต์รวี ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-16 09:00:00 2020-02-16 16:00:00 รับรองสมาคม 15
1226 วิชญาพร พวงจันทร์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-02-18 09:00:00 2020-02-18 13:00:00 ประชุมคณะกรรมการสอบสวน 4
1227 อ.ปัณณธร ลานเอนกประสงค์ 2020-03-10 08:00:00 2020-03-13 16:30:00 จัดแสดงนิทรรศการผลงานภาพถ่าย เส้น สาย แสง เงา 50
1228 นางสาวธมลวรรณ โกมลเมศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-03-20 08:30:00 2020-03-20 16:30:00 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น 150-200
1229 ผศ.ดร.สมจินตนา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-20 08:30:00 2020-02-20 16:30:00 สัมสังคมศึกษา 100
1230 อ.ปัณณธร ลานเอนกประสงค์ 2020-02-26 08:30:00 2020-02-28 16:30:00 แสดงนิทรศการผลงานนักศึกษา 40
1231 ธุวพล คงน้อย ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-02-18 08:30:00 2020-02-18 16:30:00 ประชุมชุมชนบางกอกใหญ่ 30
1232 นายเมธา แสงเดือนฉาย ลานเอนกประสงค์ 2020-02-13 09:00:00 2020-02-14 16:30:00 งานวันราชวัฏ 100 คน
1233 อ.ดร.ไกรรัช เทศมี ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-03-06 07:30:00 2020-03-06 16:30:00 อบรมนักศึกษา 80
1234 พวงเพ็ชร ศรีเย็น ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-02-20 09:30:00 2020-02-20 13:30:00 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระยะ3) 20
1235 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-03-06 08:00:00 2020-03-06 16:30:00 ประชุมแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 30
1236 ปรัชญา เหลือเจริญ ห้องประชุมรับรองวิทยากร 2020-02-13 10:00:00 2020-02-13 13:30:00 การประชุมสภาองกรค์ชุมชนธนบุรี 15
1237 ผศ.ดร. พัฒนา ศรีสุรักษ์ ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-05-15 08:00:00 2020-05-15 17:00:00 จัดประชุมอินเดีย Conference 50
1238 วิลาวัณย์ ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-25 09:00:00 2020-02-25 13:00:00 ประชุมสภาวิชาการวาระพิเศษ 15
1239 ผศ.ณัฐสุภา ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-21 08:00:00 2020-02-21 17:00:00 ประชุม 200
1240 ผศ.ดร.รสริน ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-03-20 08:00:00 2020-03-20 16:30:00 อบรมผลงานวิชาการ 80
1241 ผศ.ดร.รสริน ห้องประชุมนพมาศ 2020-03-20 08:00:00 2020-03-20 16:30:00 อบรมผลงานวิชาการ 10
1242 ผศ.ดร.รสริน ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-03-20 08:00:00 2020-03-20 16:30:00 อบรมผลงานวิชาการ 10
1243 อ.ฎายิน ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-18 13:00:00 2020-02-18 16:00:00 จัดเสวนา 80
1244 วิลาวัณย์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-02-17 12:00:00 2020-02-17 16:30:00 ประชุมระเบียบศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 10
1245 นางสาวภัสส์ธีมา มาสิริธนาธิป ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-03-17 08:00:00 2020-03-17 16:30:00 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 100
1246 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-25 13:30:00 2020-02-25 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร 15
1247 กัญญารัตน์ จอมทัน ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-20 13:30:00 2020-02-20 16:30:00 สอบสัมภาษณ์ผลงานการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 15
1248 ศิริอร​ โพธิ์โต ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-17 08:00:00 2020-02-17 16:30:00 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 15
1249 อ.ประพัฒน์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-03-08 12:01:00 2020-03-08 17:00:00 จัดสัมมนา 80
1250 นายณัฐไชย เพิ่มเติม ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-26 09:30:00 2020-02-26 12:59:00 ประชุมติดตามผล ผลิตภัณฑ์โอทอป สป. 20
1251 นายบุญชัย เอื้ออรุณกิจ ห้องประชุมนพมาศ 2020-03-09 13:00:00 2020-03-09 16:00:00 ประชุมกองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 20
1252 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-24 08:30:00 2020-02-24 16:30:00 ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 7
1253 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2020-02-27 09:00:00 2020-02-27 16:30:00 สอบสัมภาษณ์ พม. สายสนับสนุนวิชาการ (ศูนย์ฝึกประสบการณ์ธนบุรี สป.) 7
1254 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-02-26 10:00:00 2020-02-26 16:30:00 ประชุมคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 15
1255 ศรัญญา ร้อยมาลี ห้องประชุมนพมาศ 2020-03-17 08:30:00 2020-03-17 16:30:00 สอบแข่งขัน พม.สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ภาคเฉพาะตำแหน่ง และทั่วไป) 10
1256 วาศิณี สุวรรณระวี ห้องประชุมศรีเจริญ 2020-02-25 08:30:00 2020-02-25 16:30:00 ประชุมงานวิจัย 40
1257 คุณละมัย ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-03-08 08:00:00 2020-03-08 17:00:00 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 200
1258 ผศ.สมิทธิ์ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-05-01 08:00:00 2020-05-01 17:00:00 โครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รุ่นที่ 1 50
1259 อนุชา ลานทางเดิน 2020-02-26 08:00:00 2020-02-26 16:00:00 จัดกิจกรรมนิทรรศการ Art Day 100
1260 ชฏาธาร โรงอาหาร 2020-02-26 08:00:00 2020-02-26 16:30:00 เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี 2563 300
1261 อ.ชาดา บุนนาค ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-20 13:11:00 2020-02-20 17:11:00 เตรียมสถานที่สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดลายมือภาษาจีน 50
1262 อนุชา ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี 2020-02-24 08:00:00 2020-02-24 16:30:00 อบรมเชิงปฏิบัติการ 80
1263 วิชญาพร พวงจันทร์ ห้องประชุมปราชญ์กัลยาณ์ 2020-03-10 09:00:00 2020-03-10 13:00:00 ประชุมสอบสวนวินัย 4
1264 ปรัชญา เหลือเจริญ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 2020-02-27 08:30:00 2020-02-27 16:30:00 การประชุมสภาองกรค์ชุมชนธนบุรี 60
1265 อาจารย์วงศกร เพิ่มผล โรงอาหาร 2020-03-05 07:00:00 2020-03-05 08:30:00 ทำบุญตักบาตร 10 คน
1266 เอื้อมพร บ่อทอง ห้องประชุมนพมาศ 2020-03-04 09:00:00 2020-03-04 14:00:00 ประชุม 19
1267 นางบุษบา กอศรีสกุล ห้องประชุมนพมาศ 2020-03-06 10:00:00 2020-03-06 13:00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการสภาฯ ฝ่ายงบประมาณ